Bode

Landsbyen Bode har cirka 40 indbyggere og ligger på en lille forhøjning i det flade landskab, der strækker sig ud mod Grund Fjord og Randers Fjord.

Landsbyen er karakteriseret ved store landbrug i den nordvestlige del af byen ved Bodevej ved overgangen til det åbne, flade landbrugsland. Mod sydøst er bebyggelsen mere blandet med enkelte landsbyhuse.

Planlægningsmæssige forhold

Bode er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og de aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.