Naturplan Danmark og Grønt Danmarkskort

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Sikre og udbygge Grønt Danmarkskort. Ved at bruge og bidrage til det nationale naturnetværk styrker kommunen biodiversiteten i Danmark.

Retningslinjer

  1. Inden for Grønt Danmarkskort skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres.
  2. Grønt Danmarkskort skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner berører Grønt Danmarkskort, skal anlæggene indrettes med tilpasninger (fx faunapassager), så dyre- og plantelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige eksisterende spærringer i Grønt Danmarkskort skal passage søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapassage eller lignende.
  3. Grønt Danmarkskort kan evt. benyttes til at understøtte klimahensyn eller vandmiljøet.
  4. I Grønt Danmarkskort skal naturnetværket søges udviklet.
  5. For Forsvarets arealer vil Grønt Danmarkskort ikke medføre nye restriktioner for Forsvarets eksisterende aktiviteter i nationalt eller internationalt beskyttede naturområder eller i andre områder, der er omfattet af Grønt Danmarkskort.

Redegørelse

Den tidligere regering udsendte i 2014 ”Naturplan Danmark – Vores fælles natur”, der tager afsæt i Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

Naturplan Danmark skal styrke beskyttelsen af værdifulde naturområder og vigtige levesteder for vilde dyr og planter. Planen skal samtidig sikre borgerne let adgang til naturoplevelser og friluftsliv. Naturplan Danmark er også et led i arbejdet med at nå EU’s mål om at standse tilbagegangen i biodiversiteten inden 2020.

Med Naturplan Danmark har kommunalbestyrelsen fået som ny opgave at udpege og planlægge for områder, som skal indgå i et landsdækkende Grønt Danmarkskort. Udpegningen af Grønt Danmarkskort skal give et overblik over det naturnetværk, der allerede består af eksisterende og potentiel ny natur på tværs af kommunegrænser, og således danne grundlag for en mere målrettet naturindsats og udbygning af naturnetværket end hidtil. Grønt Danmarkskort-udpegningerne i Norddjurs Kommune svarer til de øvrige naturrelaterede udpegninger i Kommuneplan 2017. Det er en langsigtet vision, og målet er, at Grønt Danmarkskort er fuldt realiseret i 2050. Det Grønne Danmarkskort som det er i dag ses på Miljøministeriets Digitale Naturkort.

Med målsætningerne (A, B, C) for naturområderne er det muligt at gøre noget dér, hvor der allerede er en høj naturtilstand og høj biodiversitet. Det sikrer, at naturindsatsen sker, hvor der allerede er et godt naturmæssigt fundament. Med Grønt Danmarkskort er det oplagt, at den lokale naturindsats bliver mere koordineret på tværs af kommunegrænser.

Udpegningen til Grønt Danmarkskort kan inspirere ejere til deres egen indsats for naturen og således bidrage til kommunens overordnede strategi om at udvikle og understøtte forbindelser mellem naturområder. Grønt Danmarkskort medfører ikke en ny regulering af erhvervsinteresser eller private interesser, fordi udpegningen hverken indebærer ret eller pligt for lodsejere til at realisere de planlagte områder. Kortet ændrer heller ikke på det juridiske grundlag for kommunens konkrete afgørelser efter for eksempel husdyrbrugsloven.