Tårup

Tårup ligger cirka 1,5 km nord for Auning langs den gennemgående vej mellem Auning og Allingåbro. Den gennemgående vej er hovedfærdselsåren for en stor del af trafikken, der forbinder Aarhus med den nordlige del af Djursland.

Der er ca. 45 indbyggere i Tårup, og bebyggelsen består at enfamiliehuse og gårde.

Planlægningsmæssige forhold

Tårup er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.