Villersø

Villersø har ca. 30 indbyggere, og byens bebyggelser består af enfamiliehuse og gårde, primært centreret omkring de gennemgående veje, og ligger på kanten af ådalen ved Villersø Bæk.

Planlægningsmæssige forhold

Villersø er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.