Klima og energi

I Norddjurs Kommune arbejdes der på to fronter for at skabe et mere harmonisk klima i fremtiden. Norddjurs arbejder for at forebygge yderligere forværringer af klimaforandringerne ved at fokusere indsatsen for fremme af bæredygtig energi og mindske udledningen af drivhusgasser. Norddjurs arbejder desuden for at tilpasse samfundet til kommende klimaforandringer gennem højvandssikring og skabelse af plads til vandmængderne ved skybrud og stormflod.

Klimaet på jordkloden har til alle tider været under konstant forandring, og mennesker, dyr og planter har måttet tilpasse sig. Der er bred enighed blandt eksperter om, at en del af de klimaændringer, vi oplever nu, er menneskeskabte, og at konsekvenserne af klimaforandringerne rammer voldsomt og bredt. Herhjemme har vi i de sidste par år oplevet adskillige tilfælde af usædvanlige skybrud og stormfloder, der har understreget behovet for klimatilpasning og konkrete indsatser over for klimaforandringerne.

Agenda 21 og COP21 Paris

Det globale handlingsprogram for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN's konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Grundlaget for FN’s konference var Brundtland-kommissionens rapport om nødvendigheden af en bæredygtig udvikling, der defineres som en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers behov i fare.

Danmark tilsluttede sig handlingsprogrammet for bæredygtig udvikling sammen med 180 andre lande og har forpligtet sig til, at de lokale myndigheder i tæt dialog med borgerne skal udarbejde en handlingsplan for bæredygtig udvikling i det enkelte lokalområde.

COP21 i Paris i december 2015 var gennembruddet for et øget internationalt samarbejde for at mindske fremtidens klimaforandringer, da landene arbejder for at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. På COP21 i Paris kom 196 lande til enighed, heriblandt er Kina og USA gået ind i samarbejdet. Dette er en stor fremgang fra topmødet COP15 i København i 2009, hvor kun 27 lande kom til enighed. Fokus er primært på at reducere brugen af fossile brændstoffer og overgå til vedvarende energi.

Der er derfor et stort behov for en ansvarlig klimapolitik. I Norddjurs Kommune opdeler vi arbejdet med de klimarelaterede udfordringer i to spor:

Klimaforebyggelse

Norddjurs Kommune er ambitiøs i arbejdet for at fremme den grønne, bæredygtige energi i kommunen og mindske udledningen af drivhusgasser. Dette arbejde sker gennem tilslutning til samarbejdsaftalen, hvor vi i fællesskab holder hinanden op på nogle reduktionsmål. Norddjurs Kommune har tilsluttet sig EU’s borgmesterpagt, hvor kommunen ønsker at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 % inden år 2020 i forhold til referenceåret 2011.

Klimatilpasning

Øget nedbør og havvandsstigninger udgør en trussel mod vores eksisterende samfund, da vores samfund endnu ikke er færdigtilpasset til at kunne klare de øgede vandmasser. Norddjurs Kommune ønsker at fremme en bæredygtig udvikling af kommunen og medvirke til at forebygge og understøtte de nødvendige tilpasninger ved at varetage hensynet til klimatilpasning i alle fremtidige projekter og tilladelser. Især ønsker kommunen at bidrage til klimatilpasning, hvor flersidige hensyn varetages for en mere integreret og multifunktionel udvikling af kommunen.

Klima og energi i forhold til øvrige retningslinjer og planer

Kommuneplanen er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne Risikostyringsplan for Randers Fjord. Der forekommer ikke handlepligtige aktiviteter i kommuneplanen, som går imod hensigten eller formålet i risikostyringsplanen.

Risikostyringsplanen ses her

I både klimatilpasningsplanen, som er blevet indarbejdet i denne kommuneplan, og den gældende Risikostyringsplan for Randers Fjord foreligger retningslinjer for styring af fremtidig planlægning og nybyggeri, således at der tages hensyn til mulige fremtidige oversvømmelsesrisici. Kommunen har en generelt anbefalet klimasikret byggekote på 3 meter, denne iværksættes i områder med oversvømmelsesrisici fra havvand. Ved oversvømmelsestrusler fra skybrud eller vandløb bygger anbefalingerne på konkrete lokale vurderinger.

Kommunens vindmølleplan er aflyst og vil blive erstattet af en ny energi- og klimapolitik, der skal favne kommunens arbejde på klima- og energiområdet i fremtiden. Denne har fokus på, hvordan flersidige løsningsmuligheder sættes i spil og tilsammen bibringer en mere stabil og robust kommune.