Tustrup

Tustrup er en landsby med 20 ejendomme bestående af enfamiliehuse og gårde med cirka 50 indbyggere.

Mod nord grænser byen op til Hevring Ådal, der på stedet kun aftegner en svag fordybning i terrænet. Hevring Å afvander Fuglsø Mose, der ligger sydøst for byen.

Turistattraktionen Tustrup Oldtidsminder – også kaldet "Stendysserne" – ligger cirka 1 km vest for byen.

Planlægningsmæssige forhold

Tustrup er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.