Kare

Landsbyen Kare er en forteklyngeby og betragtes på den baggrund som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Byen består overvejende af otte gårde og en række beboelseshuse, i alt cirka 50 beboere. Gårdene i Kare er i modsætning til mange landsbyers gårde ikke blevet flyttet ud på markerne.

Planlægningsmæssige forhold

Kare er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Der er udarbejdet en landsbybeskrivelse, der beskriver byens kulturhistorie og udvikling frem til i dag.