Generelle retningslinjer for byer

Her er en samlet oversigt over de generelle retningslinjer, som gælder for alle byer i kommunen. Hvor der er specielle forhold, der gør sig gældende, skal man se under den enkelte by.

Retningslinjer

Retningslinjer for udlægning af byzone

 1. Arealudlægning til byudvikling må alene ske ved overførsel til byzone. I bebyggelser, som helt eller delvist er udlagt i byzone, skal videreudbygning normalt ske ved udlægning af byzone.

Retningslinjer for planlægning af byudvikling

 1. Ved planlægning af byudvikling skal tilstræbes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land. Byudviklingen skal normalt ske i direkte forlængelse af det eksisterende byområde.
 2. Planlægning af byudvikling skal ske under hensyntagen til det åbne lands interesser, herunder hensynet til beskyttelsen af grundvandet, og under hensyn til i øvrigt at forebygge miljøkonflikter.
 3. Arealer, der indgår i kommuneplanens naturområder, mulige naturområder eller områder af særlig landskabelig eller geologisk interesse, må kun i ganske særlige tilfælde bebygges.
 4. Ved udlægning af arealer til byformål skal det sikres, at arealanvendelsen ikke fører til forurening af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser.
 5. Planlægning af byudvikling skal ske under hensyn til mulighederne for at etablere en effektiv, kollektiv trafikbetjening, herunder bør der sikres en høj arealudnyttelse i stationære bydele.
 6. Omkring Grenaa bør hensynet til den kollektive trafikbetjening tillægges stor vægt ved placering og udformning af nye byområder.
 7. Det tilstræbes, at der indarbejdes grønne områder/grønne kiler, der skaber sammenhæng med naturen i tilgrænsende arealer.
 8. Boligområder skal som gennemsnit indeholde 10 boliger pr. ha og 15 boliger pr. ha i Grenaa.
 9. Der skal ses positivt på, at der kan etableres bæredygtige boligområder, hvor der kan anvendes alternative byggematerialer og energiforsyningsformer.

Retningslinjer for byggeri i landzonelandsbyer

 1. Ny bebyggelse og anlæg i landzone skal placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne. Bebyggelse i landsbyer skal normalt ske som udfyldende bebyggelse inden for den pågældende landsbys grænser, medmindre landsbyen i kommuneplanen er udpeget til at modtage en vis begrænset vækst. Planlægning for en begrænset udvikling af en landsby kan kun ske, når det er foreneligt med kommuneplanens beskyttelsesinteresser i det åbne land.
 2. I kommuneplanen skal landzonelandsbyer, der tiltænkes en begrænset vækst, afgrænses mod det åbne land. Afgrænsningen skal inkludere områder til fremtidig bebyggelse.
 3. En landzonelokalplan for en landsby må normalt ikke omfatte et større areal end svarende til den planlagte afgrænsning, jf. stk. 2.
 4. Der skal ved planlægning og administration af bebyggelse i landsbyer tages hensyn til det landbrug, som drives fra gårde i landsbyen eller i nærheden af.

Retningslinjer for erhverv

 1. Erhvervsarealer udlægges fortrinsvis ved byerne i de udpegede bybånd.
 2. Mindre erhvervsarealer kan udlægges i landsbyer/mindre byer i byzone, der i kommuneplanen er udpeget til at modtage en begrænset vækst.
 3. Der kan udarbejdes landzonelokalplaner til regulering af bestående virksomheder eller nye virksomheder, hvis beliggenhed er afhængig af råstof.
 4. Erhvervsarealer opdeles i områder til industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav, afstandskrævende industri, industri uden større afstandskrav, produktion og håndværk, virksomheder med nedsivningsrisiko samt havneformål.

Retningslinjer for kulturmiljøer

 1. Repræsentative og egnstypiske kulturmiljøer skal beskyttes.
 2. Kulturmiljøet i byerne skal i videst muligt omfang bevares.
 3. Kulturmiljøet i de byer, der tidligere har været stationsbyer, søges bevaret.


Læs mere om værdifulde kulturmiljøer her

Henvisninger