Hemmed

Hemmed har omkring 70 indbyggere og består af cirka 30 huse og mindre gårde. Hemmed er omgivet af skov og ligger på vejen mellem Glesborg og Bønnerup Strand.

Planlægningsmæssige forhold

Hemmed er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.