Ingerslev

Ingerslev har cirka 30 indbyggere og ligger i den nordvestlige del af Norddjurs Kommune 1 km fra kystlinjen. Det flade, lavtliggende areal neden for landsbyen ud mod havet er inddæmmet område. Før inddæmningen var der strandenge, men nu anvendes arealerne til planteavl. Ingerslev ligger omgivet af åbent landbrugsland.

Planlægningsmæssige forhold

Ingerslev er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.