Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen er en beskyttelseszone, der er udlagt langs alle landets kyster, og som strækker sig tre km ind i landet fra kystlinjen. I Norddjurs Kommune dækker kystnærhedszonen alle kommunens kyster inklusive hele Anholt.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er at:

  • Beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kysterne, ved generelt at begrænse byggeriet i kystnærhedszonen. Beskyttelsen retter sig mod såvel byudvikling som tekniske anlæg og ferie- og fritidsanlæg i det åbne land.

Retningslinjer

  1. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejder, som kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.
  2. Der kan i princippet kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
  3. Planlægningen skal sikre offentlighedens adgang til kysten.
  4. Der kan kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Undtaget er trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg.

Redegørelse

De åbne kystlandskaber er attraktive i mange sammenhænge og er derfor under stadig pres fra ønsker om kystnær placering af bebyggelse og anlæg. Kystlandskabet kræver derfor en særlig opmærksomhed med henblik på at friholde landskabet for bebyggelse og anlæg, der kan placeres længere inde i landet. Der må således kun inddrages nye arealer i byzone eller planlægges for arealer i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Kystnærhedszonen fremgår af nedenstående kort.

Det har høj prioritet, at de kystnære områder forbliver åbne og friholdt for byggeri til glæde for blandt andet friluftsliv og turisme. Målet om at friholde de kystnære områder for byggeri, anlægsarbejder mv. ligger i forlængelse af planlovens §§ 5a og 5b, der har til formål at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kysterne, ved generelt at begrænse byggeriet i kystnærhedszonen til det absolut nødvendige.

De funktioner, som er afhængige af kystnærhed, skal dog stadig kunne indpasses. I den forbindelse vil der blive lagt afgørende vægt på, at åbne kyststrækninger bevares.

Henvisninger