Stenvad

Der er cirka 295 indbyggere i Stenvad. Byen består af ca. 120 ejendomme, hvoraf en stor del ligger placeret ved byens to gader.

Stenvad bærer tydeligt præg af at være en gammel arbejderby for de folk, der gravede tørv i mosen.

Stenvad Mosebrugscenter, som rummer et museum for tørvegravningen i de nærliggende moser, har en central beliggenhed i byen.

Planlægningsmæssige forhold

Stenvad er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Der er udarbejdet en landsbybeskrivelse, der beskriver byens kulturhistorie og udvikling frem til i dag.

Henvisninger