Børn og unge

Sammenhængende børnepolitik

Den sammenhængende børnepolitik har til formål at sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde i kommunen og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Politikken afspejler kommunens fokus på tidlige, forebyggende indsatser, inklusion og tværfagligt samarbejde.

Visionen i politikken er:

 • Det skal sikres, at alle børn og unge i Norddjurs Kommune – herunder også børn og unge med behov for særlig støtte – får en opvækst i trivsel og bliver udfordret og motiveret til at udnytte deres fulde potentiale til at opnå et velfungerende børne-, unge- og voksenliv.

Ud over visionen består politikken af syv strategiområder. Se strategiområderne på Norddjurs Kommunes hjemmeside.

Skole- og dagtilbudsområdet

I Norddjurs Kommune fremmes børn og unges udvikling og identitet i forpligtende relation med de andre betydningsfulde børn, unge og voksne.

Arbejdet tilrettelægges på baggrund af en systemisk og anerkendende grundtanke. Vi retter blikket på, hvordan skoler og dagtilbud skaber udviklingsmiljøer, hvor alle børn og unge får mulighed for at udnytte deres ressourcer optimalt. Det vægtes at samarbejde med forældrene, så de får mulighed for at være aktive og tage ansvar for deres børns hverdag. Kommunen sikrer veluddannede medarbejdere, som tager initiativforpligtelsen alvorligt, og som er i stand til at tilgodese det enkelte barns ressourcer og behov.

Politikker på skole- og dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsens visioner og indsatser på skole- og dagtilbudsområdet beskrives i en række politikker:

Politik for inklusion og tidlig indsats

Politik for inklusion og tidlig indsats har til formål at danne grundlag for færre udskillelser af børn og unge til specialundervisningstilbud uden for almenskolen og at sikre optimale lærings- og udviklingsmiljøer for ALLE børn.

Visionerne i politikken er:

 • Inklusion: Alle børn og unge oplever mulighed for at være aktive og ligeværdige deltagere i anerkendende og inkluderende fællesskaber i skole- og dagtilbud med fokus på læring og udvikling.
 • Tidlig indsats: Der sikres en tidlig opsporing, hvor initiativforpligtelsen tages alvorligt, og hvor den rigtige, tværfagligt koordinerede indsats iværksættes fra begyndelsen. 

Ud over visionerne består politikken af seks strategiområder og 31 hovedtyper af indsatser. Se Norddjurs Kommunes hjemmeside under Norddjurs/Politikker og vision/Børn og unge: Politikker.

Politik for folkeskolens 7.-10. klasse

Politikken har til formål at understøtte udviklingen af nye og spændende måder at tilrettelægge og organisere undervisningen på for de ældste elever. Politikken angiver klare visioner og konkrete indsatser for en øgning af elevernes udbytte fagligt, socialt og personligt.

Visionerne i politikken er:

 • De unge skal udnytte og udvikle deres kompetencer optimalt.
 • De unge skal være motiverede og parate til at lære mere.
 • De unge skal vide, hvem de er – og turde stå ved det.
 • De unge skal kunne træffe selvstændige og hensigtsmæssige valg.
 • De unge skal kunne tage et medansvar – sammen med deres forældre.

Ud over visionerne består politikken af fire strategiområder og 22 hovedtyper af indsatser. Se Norddjurs Kommunes hjemmeside under Norddjurs/Politikker og vision/Børn og unge: Politikker.

Politik for it og læring

Politikken har til formål at skabe rammerne for en øget digitalisering i skoler, SFO’er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først og fremmest øge det faglige niveau og sikre, at børnene og de unge får lyst til at lære mere. Digitaliseringen skal også sikre, at børnene og de unge bliver klar til at kunne begå sig i et moderne og globaliseret samfund, hvor it er et grundvilkår.

Visionen i politikken er:

 • Alle børn og unge i Norddjurs Kommunes dagtilbud, SFO og skoler skal opleve, at digitale læremidler er en nødvendig og integreret del af deres læring, og at disse bidrager til deres faglige, personlige og sociale udvikling.

Ud over visionerne består politikken af fire strategiområder og 22 hovedtyper af indsatser. Se Norddjurs Kommunes hjemmeside under Norddjurs/Politikker og vision/Børn og unge: Politikker.

Kvalitetsstandard for sprogvurdering og sprogstimulering

Kvalitetsstandarden har til formål at understøtte en fortsat faglig videreudvikling i kommunens dagtilbud ved at skabe rammerne for et systematisk arbejde med sprogudvikling for alle børn frem mod folkeskolens første trinmål. Se Norddjurs Kommunes hjemmeside under Norddjurs/Kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Kvalitetsstandarden har til formål at understøtte barnet eller den unges mulighed for at være aktiv og ligeværdig deltager i anerkendende og inkluderende fællesskaber i skoler og dagtilbud. Se Norddjurs Kommunes hjemmeside under Norddjurs/Kvalitetsstandarder.

Kvalitetstandard for Norddjurs Familieundervisning

Kvalitetsstandarden har til formål – i et samarbejde med forældrene – at bryde uhensigtsmæssige mønstre i familien og skolen, så barnet eller den unge bliver i stand til at modtage læring, opnå en bedre trivsel og gives mulighed for at udnytte sit potentiale. Se Norddjurs Kommunes hjemmeside under Norddjurs/Kvalitetsstandarder.

Redegørelse

Børn 0-6 år

Norddjurs Kommune har en bred vifte af tilbud, som er målrettet forskellige aldersgrupper. Der er den kommunale dagpleje, en række private børnepassere samt både kommunale og private daginstitutioner i Norddjurs Kommune.

Der er et stort fokus på arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene. I Norddjurs Kommune har vi udviklet en række digitale værktøjer, som understøtter det pædagogiske personales, lederes og forvaltningens arbejde med at sikre inkluderende og optimale udviklingsmiljøer med høj grad af pædagogisk refleksion. Desuden er redskaberne omdrejningspunkt for dokumentation af oplysninger om den faglige kvalitet.

Det senest opdaterede antal børn i kommunens kommunale og private pasningstilbud kan ses på Norddjurs Kommunes hjemmeside under Borger/Familie, børn og unge/Dagtilbud.

Skoler

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 den nuværende skolestruktur i Norddjurs Kommune. På almenområdet er der – ud over Anholt Skole og Børnehave – 6 skoler med 0.-6. klasse, 3 skoler med 0.-9. klasse, 1 skole med 0.-10. klasse og et 10.-klassecenter.

Der findes specialklasserækker på 4 af kommunens skoler, ligesom der ligger en specialskole i Norddjurs Kommune.

Den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur

I Norddjurs Kommune er der forskellige ledelsesenheder. Afhængigt af organiseringen er der etableret områdeledelser, sammenlagte institutions- og skoleledelser og traditionelle skoleledelser.

I det nedenstående redegøres for den nuværende struktur på skole- og dagtilbudsområdet på baggrund af de to organisationsmodeller – bymodellen og landdistriktsmodellen – som kommunalbestyrelsen vedtog i 2010.

Bymodellen

 • Kattegatskolen består af to afdelinger. Den ene afdeling ligger på Skolebakken (tidligere Østre Skole) og er for 0.-6. klasse. Den anden afdeling ligger på Åboulevarden (tidligere Søndre Skole) og er for 7.-9. klasse. Skolen har specialklasser i begge afdelinger for elever både med generelle indlæringsvanskeligheder (0.-9. klasse) og med specifikke indlæringsvanskeligheder (7.-9. klasse). Skolen modtager overbygningselever fra Toubroskolen og Mølleskolen.
 • Vestre Skole er for 0.-9. klasse.
 • Auning Skole er for 0.-9. klasse. Skolen har specialklasserække for elever både med generelle indlæringsvanskeligheder (0.-9. klasse) og med specifikke vanskeligheder (7.-9. klasse). Auning Skole modtager elever til overbygningen fra Langhøjskolen, Rougsøskolen og Allingåbroskolen.

Daginstitutioner og dagplejen i Grenaa og Auning er organiseret med fælles ledelse i 2 store enheder.

 • Område Grenaa består af dagplejen, Stjernehuset, Skovbørnehaven, Regnbuen, Landsbyen og Gymnasievejen. Områdelederen er også leder af Distrikt Østs specialpædagoger.
 • Område Auning består af dagplejen, Mælkevejen og Bettebo. Områdelederen er også leder af Distrikt Vests specialpædagoger.

Landdistriktsmodellen

De resterende enheder er inddelt i områder efter skoledistrikterne med fælles ledelse af skoler, institutioner og dagpleje. Landmodellen består af:

 • Ørsted Børneby består af skole fra 0.-6. klasse, SFO og daginstitutionen Skovsprutten og dagplejen, som har lokaler på skolen.
 • Børneby Allingåbro består af skole fra 0.-6. klasse, SFO, daginstitutionen Allingåbro BørneCenter og dagplejen.
 • Langhøj Børneby består af skole fra 0.-6. klasse, SFO, daginstitutionen Nordlyset og dagplejen. Skolen har en specialklasserække for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. Nørager Børnehave er selvejende, men tilknyttet distriktet.
 • Ørum Børneby består af skole fra 0.-9. klasse, SFO, daginstitutionerne Åparken og Fjellerup Børnehave samt dagplejen. Ørum modtager elever til overbygningen fra Glesborg Skole.
 • Børneby Glesborg består af skole fra 0.-6. klasse, SFO, daginstitutionerne Glesborg Børnehave, som har lokaler på skolen, og Savværket samt dagplejen.
 • Børneby Mølle består af skole fra 0.-6. klasse, SFO, den integrerede institution Møllehaven og dagplejen, som har lokaler på skolen. Skolen har en specialklasserække for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder.
 • Toubro Børneby består af skole fra 0.-6. klasse, SFO, daginstitutionen Børnenes Hus og dagplejen, som har lokaler på skolen.
 • Anholt Skole og Børnehave består af skole fra 0.-9. klasse og børnehave/dagpleje.

10. Klasse-Center Djursland: Skolen ligger i Grenaa og har elever fra henholdsvis Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Den senest opdaterede befolkningsprognose kan findes her

 

Skolefritidsordning, SFO

I Norddjurs Kommune er der ”tidlig SFO”, forstået som at børnene starter i SFO den 1. april i det år, hvor de skal starte i skole.

 

Initiativer inden for planperioden vedrørende skole- og dagtilbudsområdet

På skole- og dagtilbudsområdet er der igangsat en lang række reformer og initiativer. På dagtilbudsområdet er der igangsat projekt ”En forskel for livet”, som sigter mod opkvalificering af kvaliteten i kommunens dagtilbud via kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Læs mere om projektet på Norddjurs Kommunes hjemmeside under Borger/Familie, børn og unge/Dagtilbud.

På skoleområdet er der i forlængelse af folkeskolereformen igangsat en række initiativer. Centralt heri ligger et kompetenceudviklingsforløb for lærere, pædagoger og ledere inden for synlig læring. Læs mere om Norddjurs Kommunes implementering af folkeskolereformen på Norddjurs Kommunes hjemmeside under Borger/Familie, børn og unge/Folkeskoler.

 

Bygnings- og renoveringsplaner

Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad og Fjellerup samles i Fjellerup.
Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker ved Auning Skole.
Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole.

 

Analyse af folkeskoleområdet

Der er i foråret 2016 udarbejdet en analyse af folkeskoleområdet, der dels evaluerer på det realistiske i at gennemføre de vedtagne besparelser på specialundervisning i 2016 og overslagsårene, dels indeholder forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det samlede folkeskoleområde.

 

Overordnet skole- og dagtilbudspolitik

I efteråret 2016 iværksættes udarbejdelsen af en overordnet skole- og dagtilbudspolitik i Norddjurs Kommune – politikken forventes vedtaget i 2017.