Udby

Udby består af 50 ejendomme og har cirka 150 beboere. Rougsøvej passerer gennem byen i nord-sydlig retning.

Byen ligger højt i terrænet ved Randers Fjords udmunding ved overgangen mellem fjordengene mod vest og landbrugslandet mod øst. Bebyggelserne bærer præg af både landbrug og fiskeri. En del af byen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Fædriften (drivvej for kvæg), som løber fra Udby i nordøstlig retning ud mod de lavtliggende landbrugsarealer ved Kattegat, er et kulturelement fra landsbyfællesskabets tid. Fædriften er på lange strækninger bevaret som et dobbelt jorddige. Beskrivelse af fædriften fremgår af bevaringsværdige kulturmiljøer i Norddjurs Kommune.

Planlægningsmæssige forhold

Udby er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.