Vejlby

Vejlby ligger cirka 5 km sydvest for Grenaa. Byen består af 25 gårde og huse og cirka 50 beboere. Gårdene afgrænser byen ud mod det åbne land, mens småhusene ligger langs byens hovedgade.

Planlægningsmæssige forhold

Vejlby er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.