Råstof

I Norddjurs Kommune indvindes følgende naturlige råstoffer: sten, sand, grus, rødler og tørv. Råstoffer er en vigtig ressource i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Udvindingen medfører store ændringer i landskab og natur.

Redegørelse

Region Midtjylland kortlægger potentielle råstofområder og planlægning af råstofindvinding. Regionen meddeler endvidere tilladelse til råstofindvinding, fører tilsyn med anlæggene og følger op på efterbehandlinger, når råstofgravningen afsluttes. Norddjurs Kommune er høringspart i indvindingstilladelser, der ligger inden for kommunen. I råstofplanen for Region Midtjylland er der beskrevet de retningslinjer, som regionen har udarbejdet for indvindingen af råstofferne. Region Midtjylland har i råstofplanen foretaget en interesseafvejning mellem råstofressourcens omfang, kvalitet og udnyttelse og øvrige interesser i det åbne land, for eksempel grundvandsbeskyttelse, arkæologiske interesser, naturbeskyttelse, byudviklingsinteresser mv.

Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer er spredt over en række lokaliteter i kommunen. Grusgrave med indvinding af sten, sand og grus er koncentreret omkring Glesborg, Skiffard, Kirial og Glatved. Indvinding af rødler finder sted øst for Holbæk, mens tørveindvinding finder sted i Fuglsø Mose.

Råstofinteresseområder og graveområder

I regionens Råstofplan 2016 udlægges råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Råstofgraveområder er arealer, der er reserveret til råstofindvinding i planperioden 2016-2027. Graveområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, der kan forhindre råstofindvinding.

Råstofinteresseområder er arealer, hvor Region Midtjylland vurderer, at der er en vis sandsynlighed for at finde egnede forekomster, og hvor man forventer at foretage en nærmere undersøgelse i løbet af planperioden.

Norddjurs Kommune har udpeget alle råstofgraveområder og -interesseområder som potentiel natur. Baggrunden for udpegningen er, at den efterladte jord efter endt gravning i et område ofte er ganske næringsfattig. I de udtjente råstofgrave vil efterbehandling mod natur være enkelt, og meget sandsynligt vil der kunne opnås stor naturværdi, mens der vil være et større arbejde forbundet med at føre området videre som jordbrugsjord. Næringsfattig jord har sædvanligvis potentiale til at rumme et meget varieret dyre- og planteliv med mange nøjsomme arter. Det er ofte også disse arter, der er truede, og udtjente råstofgrave kan virke som en udvidelse af nøjsomme arters levesteder.

Udpegninger til graveområder og råstofinteresseområder, som det er udlagt pr. november 2016 af Region Midt ses på kortet herunder.

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside

Råstofplanen for Region Midtjylland