Store solcelleanlæg

Store solcelleanlæg defineres som selvstændige energiproduktionsanlæg til forsyning af større områder.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Øge andelen af vedvarende energi, og Norddjurs Kommune vil derfor give mulighed for at øge produktionen med store solcelleanlæg under hensyntagen til naboer, natur, kulturhistorie og landskab.

Retningslinjer

Solcelleanlæggene kan placeres i tilknytning til udlagte erhvervsområder, såfremt anlæggene kan indpasses i forhold til landskabs- og naturinteresser.

  1. Byzonearealerne og de nært tilknyttede arealer friholdes som udgangspunkt til den fremtidige byudvikling.
  2. Solcelleanlæggene kan placeres i områder med drikkevandsinteresser, såfremt anlæggene kan indpasses i forhold til landskabs- og naturinteresser.
  3. Solcelleanlæggene kan placeres i tilknytning til større veje, såfremt anlæggene kan indpasses i forhold til landskabs- og naturinteresser.
  4. Solcelleanlæggene må ikke placeres, hvor der i kommuneplanen er udpeget beskyttede områder, medmindre det af en landskabsvurdering fremgår, at der er delområder, hvor den landskabelige påvirkning er lille i forhold til det sammenhængende landskab.

Redegørelse

Det er en del af de overordnede statslige interesser og et statsligt mål at fremme udbygningen af vedvarende energi i Danmark.
Etablering af store solcelleanlæg vil med produktion af vedvarende energi være medvirkende til en reducering af CO2-udslippet og dermed være understøttende for Norddjurs Kommunes klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening og borgmesterpagten for energirelaterede sektorer.

Der er i planloven ikke krav om, at kommuner foretager en overordnet planlægning i kommuneplanen for udlægning af arealer til store solcelleanlæg i modsætning til kommunernes forpligtelse til at tage stilling til, om der kan planlægges for opstilling af store vindmøller.
Der skal i forhold til eksempelvis udpegning af vindmølleområder foretages en afvejning af beskyttelses- og benyttelsesinteresser, som kan være modstridende. Det kan være hensynet til beskyttelsen af landskabet over for hensynet til udbygningen af vedvarende energi, der kan være en samfundsmæssig nødvendighed i forhold til statslige og kommunale målsætninger.
Disse betragtninger kan også gøres gældende i forhold til opstilling af store solcelleanlæg.

Store solcelleanlæg kan defineres som anlæg, der ikke opføres på eksisterende bebyggelse eller som mindre anlæg på jordfladen til dækning af primært eget forbrug. Store solcelleanlæg etableres som selvstændige energiproduktionsanlæg til forsyning af større områder.

Ved vurderingen af lokalplanspligt lægges vægt på, om anlægget vil medføre en væsentlig ændring af det eksisterende miljø, og der skal foretages en konkret vurdering af projektets konsekvenser for det pågældende område. Der skal ses på projektets omfang og på projektets konkrete, visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser i forhold til områdets karakter.

I forbindelse med placering af solcelleanlæg i landzone skal der udarbejdes en landskabsvurdering og en vurdering af beskyttelsesområder samt lokalplan og kommuneplantillæg. Store solcelleanlæg er omfattet af VVM-bekendtgørelsen og skal screenes for VVM-pligt.

Se vejledning for opstilling i det åbne land her