Detailhandel

Adgang til butikker er en vigtig del af et liv med muligheder, hvilket er en af de grundsten, kommunalbestyrelsens vision bygger på.

Muligheden for let adgang til indkøb af dagligvarer er væsentlig for at opretholde de mindre lokalsamfund. I de større byer er detailhandlen ligeledes et vigtigt element i kraft af det kundeflow og handelsliv, som et mere varieret butiksudbud er med til at skabe.

Et velfungerende detailhandelsområde virker som et mødested for borgerne, og detailhandlen er derfor væsentlig for byens kvalitet som leve- og bosted.

Udviklingen i detailhandlen har betydning for byernes evne til at tiltrække og fastholde borgere og betydning for udviklingen i andre erhverv som for eksempel turisme, hvor spændende bymiljøer med en kombination af detailhandel, kultur og oplevelser kan udgøre en samlet attraktionsfaktor.

I Norddjurs Kommune findes den største koncentration og bredeste udvalg af detailhandlen i Grenaa. Her finder man både det hyggelige handelsliv med mange små udvalgsvarebutikker i gågaderne og de store butikker med pladskrævende varer. Auning har ligeledes en forholdsmæssigt stor koncentration af detailhandel. Som den største by i den vestlige del af kommunen betjener den et stort opland.

Som motorer i henholdsvis det østlige og det vestlige bybånd er det vigtigt, at handelslivet i de to byer fortsat er levende og varieret.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Fremme et levende og varieret handelsmiljø i bymidterne i kommunens to største byer, Grenaa og Auning.
  • Fremme et varieret butiksudbud i de byer i kommunen, hvor der er befolkningsmæssigt underlag for detailhandel.
  • Sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikanter.
  • Fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

Retningslinjer

  1. Grenaa bymidte: Det maksimale bruttoetageareal inden for det afgrænsede område til butiksformål i bymidten er 36.000 m2. Den maksimale størrelse for dagligvarebutikker er 3.500 m2 bruttoetageareal. Den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker er 2.000 m2 bruttoetageareal. Butikker på Dampvæverigrunden skal normalt være større end 400 m2.
  2. Grenaa Havneby: Grenaa Havneby udlægges til lokalcenter. Det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål i lokalcentret er 4.900 m2. Den maksimale størrelse for dagligvare- og udvalgsvarebutikker er 1.000 m2.
  3. Auning bymidte: Det samlede maksimale bruttoetageareal inden for det afgrænsede område til butiksformål i bymidten er 17.000 m2. Den maksimale størrelse for dagligvarebutikker er 3.500 m2 bruttoetageareal. Den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker er 2.000 m2.
  4. Allingåbro, Glesborg, Trustrup, Vivild, Ørsted og Ørum: I disse byer kan der planlægges arealer til butikker i de udlagte områder i bymidterne. Det samlede maksimale bruttoetageareal for butikker i hver af disse byer er 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.
  5. Uden for disse områder kan der i begrænset omfang planlægges for arealer til butikker, som alene skal betjene øvrige byer i byzone, en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende. Planlægningen er betinget af, at butikkerne udlægges som en del af eller i umiddelbar tilknytning til det område, som de skal betjene. Arealet må ikke rumme så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end det lokalområde, de er en del af. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 1.000 m2 for dagligvarebutikker og 200 m2 for udvalgsvarebutikker. Enkelstående butikker til lokalområdets daglige forsyning bør som udgangspunkt placeres i en afstand på mindst 500 m fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål for at sikre, at der ikke opstår utilsigtede udvidelser af eksisterende områder til center- og butiksformål. I begrænset omfang kan der planlægges for arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Planlægningen er betinget af, at der ikke gives mulighed for større butikker, end hvad der er rimeligt i forhold til de produkter, den enkelte virksomhed (produktions-, jordbrugs- eller gartnerivirksomhed) producerer.
  6. Arealer til særligt pladskrævende varegrupper, som ikke kan placeres i bymidterne, skal som udgangspunkt udlægges i afgrænsede områder ved Grenaa ved Rugvænget, Trekanten, Hesselvang og Erhvervsparken. Butikkerne inden for områderne til særligt pladskrævende varegrupper må ikke være så store, at de enkeltvis eller samlet vil kunne betjene et opland, som er større end det, butikscentret i Grenaa Bymidte betjener. Bruttoarealet for den enkelte butik må ikke overstige 5.000 m2. Det samlede maksimale bruttoetageareal for butikker til pladskrævende varegrupper inden for samtlige områder, der forhandler pladskrævende varer udlagt til formålet, er 10.000 m2.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsens mål og retningslinjer for detailhandlen tager udgangspunkt i planlovens mål og bestemmelser for detailhandel. Det er blandt andet hensigten at styrke de eksisterende bymidter som levende og varierede handelscentre, at fremme byomdannelse frem for inddragelse af nye arealer, at nedbringe afhængigheden af bil til indkøb og at sikre en robust infrastruktur og en fortætning af byerne.

Detailhandlen i Norddjurs Kommune er præget af bystrukturen, hvor hovedparten af butikkerne ligger koncentreret i Grenaa og Auning. De resterende byer i kommunen rummer kun få butikker.

I 2009 blev der udarbejdet en analyse af detailhandlen i kommunen analyse af detailhandelen i kommunen. Analysen har siden dannet grundlaget for planlægningen på området. Da forudsætningerne for udviklingen i detailhandlen er under stadig forandring, blandt andet på grund af den voksende nethandel, lægges der op til, at der til næste kommuneplanrevision udarbejdes en ny detailhandelsanalyse, der skal belyse behovet for eventuelle ændringer i detailhandelsstrukturen.

Butiksområdet i Grenaa by

I Grenaa by er den største koncentration af butikker samlet i bymidten, her er cirka en tredjedel af den samlede butiksbestand i kommunen.

Kommunalbestyrelsen vil skabe de bedste muligheder for, at bycentrets detailhandel kan klare sig godt i konkurrencen med detailhandlen i de store centre som Aarhus og Randers.

Der er derfor planlagt for, at handelscentret i Grenaa bymidte fortsat kan fastholde sin position som det største handelscenter på Djursland med et stort og varieret vareudbud.

Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i Grenaa bymidte er 36.000 m2. I 2008 var bruttoetagearealet til butiksformål i bymidten i alt 27.150 m2. Det vurderes ikke at have ændret sig væsentligt siden. Der er i planen dermed skabt mulighed for en udbygning af butiksområdet med 9.000 m2 inklusive udlagte, men ikke udnyttede bruttoetagearealer i lokalplaner.

Den afgrænsede bymidte rummer den centrale del af Grenaa, ejendommene langs Østerbrogade, Slagterigrunden, Dampvæverigrunden og en del af Åbyen. Der er hermed planlagt både et koncentreret butiksområde, hvor der er grundlag for et spændende samspil mellem butikkerne og et attraktivt og levende bymiljø i den gamle købstad, et butiksområde mod øst med større butikker, som der ikke er plads til i det gamle bycenter, og hvor der er parkering tæt ved butikkerne, og et butiksområde ved Åbyen med mulighed for at etablere mindre butikker, som drager nytte af det særlige miljø ved åen.

I kraft af at handelscentret er udlagt i den centrale del af Grenaa, er transportafstanden i forbindelse med indkøb kortest muligt for flest mulige.

Der er som helhed gode trafik- og parkeringsforhold i hele bymidten, der betjenes af bybusser, regionale busser og letbane.

Der er i den østlige del af bymidten mulighed for at etablere dagligvarebutikker med op til 3.500 m2 bruttoetageareal, som er den maksimale størrelse for nye dagligvarebutikker ifølge planloven. Herved er der skabt mulighed for opførelse af endnu et varehus.

Udvalgsvarebutikker kan etableres med en størrelse på op til 2.000 m2 bruttoetageareal, og herved er der givet mulighed for, at eksisterende udvalgsvarebutikker, der allerede i dag har et bruttoetageareal større end eller omkring 1.000 m2, kan vokse yderligere.

For at undgå at det gamle handelscenter omkring Torvet og gågaderne, hvor der overvejende er små butikker, ikke bliver udkonkurreret af de nyere butiksområder i den østlige del af bymidten, er der indsat en retningslinje om, at der normalt ikke må placeres butikker på Dampvæverigrunden, som er mindre end 400 m2.

Lokalcentret i Grenaa Havneby

Ud over butiksområdet i bymidten i Grenaa er der udlagt et butiksområde ved Grenaa Havneby for at give beboerne i denne bydel og turisterne ved strandområderne gode indkøbsmuligheder med et varieret butiksudbud. Det naturlige befolkningsunderlag i det østlige Grenaa er stort nok til at begrunde en sådan udlægning.

Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i lokalcentret er 4.900 m2. I 2008 var bruttoetagearealet til butiksformål i Grenaa Havneby 1.870 m2. Det vurderes ikke at have ændret sig væsentligt siden. Der er i planen dermed skabt mulighed for en udbygning af butiksområdet med 3.000 m2 inklusive udlagte, men ikke udnyttede bruttoetagearealer i lokalplaner.

Området rummer flere dagligvarebutikker og en række mindre udvalgsvarebutikker.

Maksimumsgrænsen for de enkelte detailhandelsbutikker inklusive lager er inden for havnens butiksområde 1.000 m2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 1.000 m2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.

Grenaa i øvrigt

Butiksbestanden i Grenaa by består inden for dagligvarehandlen hovedsageligt af mindre dagligvarebutikker og et par mellemstore discountbutikker til lokalområdets forsyning.

Der indgår heri butiksområderne syd for bymidten ved Trekanten og Rugvænget, hvor butiksbestanden fortrinsvist består af større udvalgsvarebutikker, som for størstedelens vedkommende forhandler boligudstyr.

Bruttoetagearealet til butiksformål i Grenaa by i øvrigt var i 2008 i alt 16.565 m2.

Retningslinjerne i kommuneplanen muliggør, at der uden for de afgrænsede butiksområder i bymidten og Grenaa Havneby kan placeres mindre butikker, som alene skal betjene en begrænset del af en bydel.

Ved Trekanten, Rugvænget og Hessel kan der etableres butikker til salg af egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler.

Områder til særligt pladskrævende varegrupper i Grenaa

På grund af det meget koncentrerede bycenter, som med undtagelse af Slagterigrunden og Dampvæverigrunden er fuldt udbygget, har det været nødvendigt at udlægge areal til detailhandelsbutikker med særligt arealkrævende varegrupper (eksempelvis biler og campingvogne) uden for bymidten. Arealer til sådanne butikker er udlagt i den sydlige del af Grenaa ved Rugvænget, Trekanten, Hesselvang og ved Grenaa Havn.

Disse arealer har en god placering i bystrukturen og en god vejbetjening. Desuden kan de nås med kollektiv trafik.

Det er fastsat, at bruttoetagearealet ikke må overstige 5.000 m2 for den enkelte butik i disse områder.

Butiksområdet i Auning

Auning har cirka en tiendedel af den samlede butiksbestand i kommunen.

Der er udlagt et koncentreret og afgrænset område til butiksformål i midten af Auning (centerområde). De fleste forretninger i dette område er samlet omkring Centervej og omkring Torvegade og Mølletorvet, men også langs Vestergade og Østergade er der en del forretninger.

Med ét supermarked og to discountbutikker er der en bred dækning inden for daglighandlen. Derudover har Auning en relativy stor bestand af udvalgsvarebutikker i forhold til byens størrelse. Dette kommer af, at butikscentret har et stort handelsmæssigt opland.

Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i Auning bymidte er 17.000 m2. I 2008 var bruttoetagearealet til butiksformål i bymidten i alt 8.630 m2. Det vurderes ikke at have ændret sig væsentligt siden. Der er i planen dermed skabt mulighed for en udbygning af butiksområdet med ca. 8.350 m2 inklusive udlagte, men ikke udnyttede bruttoetagearealer i lokalplaner.
Herved er det sikret, at Auning kan udvikle sig som den vigtigste handelsby i den vestlige del af kommunen.

Det er sikret i planen, at der kan etableres dagligvarebutikker med op til 3.500 m2 bruttoetageareal, som er den maksimale størrelse for dagligvarebutikker ifølge planlovens bestemmelser vedrørende detailhandel.

Udvalgsvarebutikker må ikke have et bruttoetageareal, som overstiger 2.000 m2.

Butikker i de resterende byer

I byerne Allingåbro, Ørsted, Vivild, Trustrup, Ørum og Glesborg samt i sommerhusområderne ved Fjellerup og Bønnerup Strand er der et mindre antal butikker. Der findes desuden enkelte butikker i andre byer.

Den generelle strukturudvikling i dagligvarehandlen har betydet, at mange mindre dagligvarebutikker i de små byer er lukket, eller at mange små butikker er blevet erstattet af én større dagligvarebutik.

Kommuneplanen kan ikke modvirke denne tendens, men der er i kommuneplanen taget højde for, at der fortsat kan være butikker i de små byer, i den udstrækning det er aktuelt.

Hvis der sker væsentlige ændringer i en bys forudsætninger for at udvikle sig, kan rammerne for byens detailhandel tages op til revision.