Veggerslev

Veggerslev ligger nord for Grenaa i udkanten af de store skove omkring Sostrup. Byen består af blandet landsbybebyggelse i form af boliger og nedlagte gårde. Der er 45 ejendomme og cirka 120 beboere.

Planlægningsmæssige forhold

Veggerslev er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.