Rimsø

Rimsø ligger 3 km øst for Glesborg og består af blandet landsbybebyggelse i form af i alt 45 nedlagte gårde og boliger med cirka 105 beboere.

I Rimsø ligger en velbevaret og gennemrestaureret præstegård, som er et bevaringsværdigt kulturmiljø.

Planlægningsmæssige forhold

Rimsø er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.