Homå

Homå ligger ved hovedvej 15 mellem Trustrup og Grenaa. Homå består af en blandet landsbybebyggelse med i alt 40 boliger og gårde og cirka 130 indbyggere.

Planlægningsmæssige forhold

Homå er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.