Klimatilpasning

Klimaforandringer er en realitet, som vi allerede oplever i dag og må indstille os på at skulle tilpasse vores samfund på i øget grad i fremtiden. Både den eksisterende og den fremtidige udvikling i samfundet skal tilpasses klimaforandringerne.

Klimatilpasningsprojekter er ofte store anlægsinvesteringer, der skal forrente sig over mange år, og hvor der bør søges gennemført projekter, der varetager flere hensyn, bl.a. rekreative, naturmæssige og turismehensyn.

Vejret i fremtiden vil opleves varmere og generelt vådere med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrsituationer. Havvandstanden forudses også at stige langs en del af Danmarks kyster. Samtidig vil kyststrækninger hyppigere være udsat for stormfloder, og i mange områder må der tillige forventes ændringer i grundvandsspejlet. På baggrund af scenarier fra FN’s klimapanel har DMI beregnet klimaændringerne i Danmark i de kommende 100 år. Resultaterne viser, at der kommer mere regn om vinteren og mindre om sommeren, mens der om sommeren kommer både tørke og kraftigere regnskyl. Ved god planlægning er det muligt at gennemføre aktiviteter, der kan styre en del af de eventuelle oversvømmelser hen til steder, hvor de gør mindst skade.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Som en del af klimatilpasningen i Norddjurs Kommune har kommunen en særlig forpligtelse i forbindelse med en statslig udpegning af Randers Fjord som særligt oversvømmelsestruet. Derfor har Norddjurs Kommune udarbejdet Risikostyringsplan for Randers Fjord, som skal revideres hvert 6. år, og næste revision er i år 2021. Risikostyringsplanen er en statslig plan og har derfor forrang ift. kommuneplanen og vil derfor ikke blive direkte indarbejdet i kommuneplanen, men kommuneplanen udarbejdes i overensstemmelse med risikostyringsplanen.

Risikostyringsplan for Randers Fjord kan ses her.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er at:

 • Arbejde for fælles løsninger på fælles udfordringer med fokus på samspillet mellem byerne og det åbne land.
 • Få mest muligt ud af de investeringer, der i de kommende år skal foretages i klimatilpasning.
 • Samtænke udfordringen med at klimatilpasse Norddjurs Kommune med udviklingsperspektiver for erhvervslivet, øget bosætning og det gode liv i kommunen.
 • Samarbejde med borgere, erhverv, forsyningsselskaber og nabokommuner, så vi i fællesskab kan gøre en indsats for at håndtere de klimarelaterede udfordringer på nye og nyttige måder.
 • Arbejde for at klimatilpasse Norddjurs Kommune på såvel kort som lang sigt i henhold til vedtagne handleplaner i henholdsvis klimatilpasningsplanen, som er en del af kommuneplanen, og risikostyringsplanen for Randers Fjord, der er en selvstændig statslig plan med handlingsplaner konkret for Randers Fjord.

Retningslinjer

 1. Ved udlægning af nye rammeområder skal der ske en vurdering i forhold til kortlægningen og det risikobillede, som Norddjurs Kommune aktuelt har.
 2. Ny bebyggelse skal som udgangspunkt opføres med gulv i stueetagen i minimum kote 3.0. Undtaget er bygninger, som er indrettet eller anvendes på en sådan måde, at der ikke sker skade i tilfælde af oversvømmelse, eller som er beskyttet på anden vis eksempelvis i form af dige eller lignende.
 3. Det skal vurderes, om der skal reserveres arealer til håndtering af regnvand i forbindelse med lokalplanlægning for både nyt og eksisterende byggeri i overensstemmelse med vandplanerne.
 4. Ved ændret arealanvendelse skal der tages hensyn til det åbne lands overfladeafstrømning.

Redegørelse

Klimatilpasningsplanen bygger på tre kortlægninger:

 • Sandsynlighedskort: risiko for oversvømmelse fra nedbør, fjord, vandløb, grundvand og kombinerede hændelser.
 • Værdikort: mulige skadesomkostninger i et område.
 • Risikokort: sandsynlighed for oversvømmelse sammenholdt med de værdier, der kan gå tabt.

Ud over en beskrivelse af grundlaget for kortlægningerne og de forudsætninger, planen bygger på, omfatter klimatilpasningsplanen en beskrivelse af de udfordringer, kortlægningen viser, hvilke virkemidler der kan bringes i anvendelse, og hvilke initiativer der kan sættes i værk.
Planen gælder for hele kommunen – der er udpeget 7 områder, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig indsats i forhold til, at tilpasse sig den forventede risiko for oversvømmelse.

De 7 risikoområder er nævnt herunder i prioriteret rækkefølge:

 1. Grenaa – havn og å
 2. Allingåbro
 3. ”Gudekvarteret” Grenaa
 4. Erhvervsområde ved Trekanten i Grenaa
 5. Boligområde syd for Bønnerup Havn
 6. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/ Brøndstrup Å
 7. Auning Skole og Auning-hallerne.

Norddjurs Kommune skal klimatilpasse samfundet både til de stigende stormfloder og de hyppigere skybrud, som rammer Danmark. Kommunen har ansvaret for at sikre samfundet og byernes funktion, hvilket betyder, at kommunen søger at beskytte samfundsmæssige værdifulde områder, bygninger og værdier. Kommunen er ikke forpligtet til at beskytte den enkelte borgers hjem, dette er op til den enkelte selv.

En måde for kommunen at klimatilpasse samfundet på er at udelukke ny bebyggelse i områder med særlig oversvømmelsesrisici og derved tilpasse samfundet til den nye naturlige dynamik og virkelighed. Kommunen ønsker ligeledes at vejlede borgere om muligheden for at klimatilpasse ny bebyggelse gennem bl.a. terrænregulering eller hævede sokkelkoter på bebyggelse.

At klimatilpasse samfundet kan og må tænkes i større perspektiver end blot klimasikring. Der skabes muligheder for opnåelse af synergier mellem klimatilpasning og naturmæssige og rekreative hensyn, hvor der i stigende grad kan udvikles områder med øget multifunktionalitet og merværdi.

Vandet bør tænkes som en ressource i vores samfund frem for en byrde, da vand og klimatilpasningsløsninger i øget grad kan bruges rekreativt i bybilledet. Og ved at tænke klimatilpasning ind i vejprojekter, byfornyelse og naturgenopretning og dermed udvise rettidig omhu i planlægning vil der skabes en øget funktion i projekter.

Initiativer i planperioden

Norddjurs Kommune vil fortsætte arbejdet med at klimatilpasse kommunen i overensstemmelse med de vedtagne planer.

Der arbejdes for at udpege og kortlægge skybrudsveje i primært bysamfundene. Dette er vandveje, hvor vandet styres og ledes til naturlige oversvømmelsesområder, åer eller andre lavninger, indtil der kan ske bortledning af vandet efter endt skybrudshændelse. Ydermere arbejdes der, i samarbejde med spildevandsselskabet, med fastsættelse af differentieret serviceniveau for håndtering af overfladevand i henhold til spildevandsplanen. De forskellige niveauer for, hvorledes borgerne kan forvente bortledning af overfladevand, fastsættes efter konkrete vurderinger i lokalområderne i samarbejde med AquaDjurs for at sikre en mere fornuftig og fokuseret indsats.

I planperioden vil to store indsatsområder blive undersøgt for deres muligheder for at tilpasse sig fremtidige oversvømmelsesrisici. De aktuelle områder er:

For Grenaaens opland, som dækker både Syddjurs og Norddjurs Kommuner, ønskes det, at der udarbejdes en model for vandbalancerne i området (en hydraulisk model), som kan blive kombineret med en analyse af de mange flersidige interesser i området (cost-benefit-analyse). En kombination af disse kan give et billede af de kommende scenarier for fremtidens klima i samspil med vægtningen af de forskelligt rettede interesser i området, således at fremtidige beslutninger for Kolindsund kan ske på et robust belyst grundlag.

Randers Fjord vil ligeledes blive undersøgt, hvor hydrauliske modeller for Gudenåen og fjorden skal kombineres, således at der kan ske en grundig undersøgelse af, hvilke løsningsmodeller der kan komme i spil for at tilpasse sig i områder med risiko for fremtidige stormfloder. Randers Fjord er udpeget som et af i alt ti områder i Danmark med særlig oversvømmelsesrisiko ved stormfloder. Arbejdet med at tilpasse Randers Fjord sker i et samarbejde mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Den gældende risikostyringsplan er gældende for 2015-2021, hvorefter der skal udarbejdes en udbygget risikostyringsplan for området.