Bevaringsværdige landskaber

De bevaringsværdige landskaber i Norddjurs består af særprægede eller sjældne landskaber, særligt varierede områder eller lokaliteter, der bryder et ellers monotont område. Det kan også være landskaber, hvor der er samspil med bevaringsværdige kulturmiljøer, og kystlandskaber, der visuelt har en sammenhæng med havet.

I landskabskarakterkortlægningen arbejdes der med tre niveauer i udpegningen af bevaringsværdige landskaber:

 • Bevaringsværdige landskaber, der skal beskyttes/bevares.
 • Bevaringsværdige landskaber, der skal vedligeholdes/styrkes.
 • Bevaringsværdige landskaber, der skal ændres/nyskabes.

Hvert bevaringsniveau har sit eget sæt retningslinjer.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er, at:

 • Kommunens værdifulde landskaber beskyttes, og at deres tilstand styrkes med afsæt i landskabets karakter.
 • Kendskabet til og forståelsen for de landskabelige værdier øges, herunder hensynet til kommunens langstrakte sammenhængende kystlandskab.

Retningslinjer

Retningslinjer for bevaringsværdige landskaber, der skal bevares/beskyttes

 1. Beskyttelse af oplevelsen af de bevaringsværdige landskabsværdier vil som udgangspunkt veje tungere end benyttelseshensyn.
 2. Der kan som udgangspunkt ikke opføres byggeri, tekniske anlæg eller rejses skov, der kan forringe områdets naturmæssige, kulturhistoriske eller rekreative landskabsværdier.
 3. Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovbrugsejendomme, kan tillades, hvis det opføres i nær tilknytning til eksisterende bygninger og udformes under særlig hensyntagen til landskabets nøglekarakterer.
 4. Byggeri eller installationer uden tilknytning til eksisterende bebyggelse kan undtagelsesvist tillades. Det forudsættes, at nyt byggeri eller installationer skal medvirke til at formidle landskabelige og naturmæssige kvaliteter.
 5. Eventuelle større vejforløb, tekniske anlæg og større tilplantninger – for eksempel i forbindelse med klimatilpasning og bevaring af grundvandsressourcer – kan kun etableres, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for placeringen i det beskyttede landskab.

Retningslinjer for bevaringsværdige landskaber, der skal vedligeholdes/styrkes

 1. Udvikling og deraf følgende forandringer skal ske i overensstemmelse med områdets landskabskarakter. Nyt byggeri, tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse kan således ske, hvis det tilpasses landskabets nøglekarakterer og samtidig tager hensyn til landskabets særlige visuelle oplevelsesmuligheder.
 2. Tilstanden af særligt bevaringsværdige sammenhængende helheder eller enkeltelementer i landskabet må ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller udelukker muligheden for at styrke eller genoprette deres værdi.
 3. Eventuelle større vejforløb, tekniske anlæg og større tilplantninger – for eksempel i forbindelse med klimatilpasning og bevaring af grundvandsressourcer – kan kun etableres, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for placeringen i det beskyttede landskab.

Retningslinjer for bevaringsværdige landskaber, der skal nyskabes/ændres

 1. I bevaringsværdige landskaber, der skal nyskabes, kan bebyggelse, beplantning, tekniske anlæg m.m. etableres efter en konkret vurdering med udgangspunkt i områdets planlagte anvendelse og udformning samt landskabets nøglekarakterer, der skal respekteres og om muligt genetableres.

Redegørelse

De udpegede bevaringsværdige landskaber fremgår af nedenstående kort. Ved at klikke i kortet fremkommer hvert områdes bevaringsniveau, stednavn og et link til en specifik beskrivelse af områdets landskabskarakter, nøglekarakterer og sårbarhed. Ønsker man at se baggrunden for udpegningerne, henvises til landskabskarakterområderne.

Nedenstående kort viser de tre inddelinger i de bevaringsværdige landskaber.

Generelt

Ved varetagelse af de landskabelige hensyn efter retningslinjerne skal der tages udgangspunkt i beskrivelserne af områdets landskabskaraktermetoden, nøglekarakterer og sårbarhed.

I bevaringsværdige landskaber kan der være tale om landskaber i storskala, eksempelvis brede ådale og marine forlande. I sådanne områder kan placering af eksempelvis vindmøller resultere i en understregning af skalaforhold og tilføre landskabet en oplevelse af storskala og karakter. Et kardinalpunkt er dog, at landskabets struktur og skala kan bære tiltagene. Ved planlægning af større vindmøller og husstandsmøller er det endvidere vigtigt at tage højde for, at møller trods en placering uden for et værdifuldt landskabs afgrænsning kan påvirke landskabsoplevelsen inden for grænsen.

Strækningsanlæg som veje og højspændingsforbindelser vil i nogle tilfælde nødvendigvis skulle passere bevaringsværdige landskaber over kortere eller længere strækninger. Ved planlægningen tilstræbes, at sådanne strækninger bliver så korte som muligt, og at anlægget tilpasses landskabet bedst muligt. For højspændingsforbindelser er der i vid udstrækning mulighed for kabellægning.

Varetagelse af landskabelige hensyn udelukker ikke landbrugsdrift. Tværtimod vil fortsat landbrugsdrift, herunder både dyrkning af jorden og anvendelse af arealer til græsning, ofte være en forudsætning for at bibeholde landskabskarakteren. En del af de udpegede bevaringsværdige landskaber er dog samtidig udpeget som potentielle naturbeskyttelsesområder, hvor det er kommunalbestyrelsens ønske, at dyrkede arealer udgår af omdrift.

Der bør som hovedregel ikke rejses skov i åbne, bevaringsværdige landskaber. Herved sikres, at landskabskarakteren ikke forringes eller sløres, og at naturtyper som eksempelvis hede-, overdrevs- og engarealer forbliver åbne.

Specifikt for de bevaringsværdige landskaber, der skal beskyttes/bevares

Dette bevaringsniveau omfatter de særligt karakteristiske områder, områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder og størstedelen af kystforlandet i Norddjurs. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder kan for eksempel være markante udsigter, særlige kulturhistoriske mønstre og strukturer, store sammenhængende naturområder eller tydelige geologiske formationer, som fortæller om landskabets tilblivelse.

Landskabskarakteren fremstår særlig tydeligt, og de karaktergivende strukturer og nøglekarakterer er i høj grad intakte og til stede i stort omfang.

I de bevaringsværdige landskaber, der skal beskyttes/bevares, skal der tilstræbes en udvikling, hvor de karaktergivende landskabselementer – nøglekaraktererne – eller særlige oplevelsesmuligheder ikke forringes. Områderne er generelt særligt sårbare over for byudvikling, større tekniske anlæg, herunder vindmøller/husstandsvindmøller og master, samt bebyggelse, infrastrukturanlæg, råstofindvinding og skovtilplantning.

Specifikt for de bevaringsværdige landskaber, der skal vedligeholdes/styrkes

Dette bevaringsniveau omfatter områder med særligt varierede landskaber med flere landskabelige elementer og nøglekarakterer.

Her bør de karaktergivende landskabselementer og særegne kvaliteter vedligeholdes og styrkes gennem udvikling og opmærksomhed på nøglekarakterernes betydning. Ændringer bør derfor ske som led i en styrkelse, der understøtter landskabskarakteren og sikrer en udvidelse/øget tilstedeværelse af områdets nøglekarakterer.

Der må derfor ikke planlægges eller gennemføres byggeri eller anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af jordbrug, medmindre det begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn og ikke væsentligt forringer landskabets karakter.

Specifikt for de bevaringsværdige landskaber, der skal ændres/nyskabes
Dette bevaringsniveau omfatter områder, hvor landskabskarakteren er svag eller under hastig forandring på grund af nye funktioner som eksempelvis råstofgravning. Her er der mulighed for at ændre og skabe en ny landskabskarakter, grobund for nye oplevelser, anvendelser eller lignende. Ændringerne bør foretages i harmoni med det omkringliggende landskab.

De fysiske, ofte markante indgreb i landskabet giver dermed muligheder for en nyskrivning af det kulturskabte landskab, som vi kender det i dag. I Norddjurs er det udelukkende råstofgrave, der er udpeget.

Initiativer i planperioden

Planlovens § 11a, stk. 15, foreskriver, at kommuneplanlægningen, foruden udpegning af bevaringsværdige landskaber, skal sikre og bevare større sammenhængende landskaber.

Det vurderes, at retningslinjerne sikrer de bevaringsværdige landskabers kvaliteter på lige fod med en udpegning af større sammenhængende landskaber. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at gå et skridt videre og kortlægge de landskaber, vi deler med nabokommuner, så større landskaber sikres med éns planlægning over kommunegrænser. Der vil derfor i planperioden blive arbejdet videre med udpegningen af større sammenhængende landskaber i samarbejde med nabokommuner.