Allelev

Allelev består af cirka 25 huse og gårde og har omkring 65 indbyggere.

Byen ligger i udkanten af Kolindsund, og dens bebyggelser ligger samlet omkring de øst-vestgående veje Revnvej og Fævejlevej og de nord-sydgående veje Allelevvej og Sundet.

Planlægningsmæssige forhold

Allelev er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og de eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.