Særligt værdifulde landbrugsområder

Inden for kommuneplanens særligt værdifulde landbrugsområder prioriteres landbrugsinteresserne højt. Det meste af jorden er i intensiv landbrugsdrift, og det er især her, udvikling i den intensive landbrugsproduktion finder sted.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er at:

  • Sikre, at dyrkningsjorderne forbeholdes jordbrugsformål.

Retningslinjer

  1. De særligt værdifulde landbrugsområder skal så vidt muligt forblive i landbrugsdrift.
  2. De særligt værdifulde landbrugsområder kan kun inddrages til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et jordbrugsområde.
  3. Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der tages særligt hensyn til de jordbrugsmæssige interesser.
  4. Mængden af småbiotoper af værdi for det vilde dyre- og planteliv bør opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for jordbrugsdriften.
  5. Prioriteringen af jordbrugsinteresserne udelukker ikke varetagelsen af miljømæssige hensyn såsom beskyttelse af grundvand, overfladevand og natur.

Redegørelse

Udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder er en prioritering i forhold til andre planlægningsinteresser. Der er udpeget store arealer som særligt værdifulde landbrugsarealer, da landbrugets interesser og fremtidige udviklingsmuligheder vægtes højt i Norddjurs Kommune. Udpegningen er ikke sket i forhold til arealernes sårbarhed. Der kan derfor være miljømæssige hensyn, som stiller særlige krav til driften af arealerne.

De udpegede jordbrugsområder er vist på nedenstående kort. Udpegningen er foretaget på baggrund af den udarbejdede jordbrugsanalyse.

Forbruget af areal til formål, som udelukker jordbrugsdrift, skal begrænses og være velbegrundet. Der skal i givet fald tages hensyn til jordbrugsdriften ved en nærmere disponering inden for disse arealer.

En del af de udpegede jordbrugsområder ligger i indsatsområder, hvor der skal ske en særlig indsats for at beskytte fremtidens drikkevand. Udpegningen af drikkevandsområderne vil også påvirke landbrugsdriften. Inden for disse områder er der udarbejdet eller skal der udarbejdes indsatsplaner, som fx kan indeholde forbud mod visse virksomheder og anlæg, forslag til udlægning af områder, hvor skovrejsning er ønsket, eller aftale om mindre brug af gødning og pesticider mv.

Rådighedsindskrænkninger i forhold til landbrugsdriften kan ske via frivillige aftaler eller påbud og mod kompensation. Tilsvarende kan landbrugsdriften blive påvirket af krav til reduceret udvaskning for de arealer, som afvander til følsomme Natura 2000-områder. Det er de statslige vandplaner, som beskriver indsatsen for at reducere udvaskningen.

Henvisninger