Trafiksikkerhed

På vejnettet i Norddjurs Kommune sker der hvert år en række uheld. Færdselsuheld har såvel store menneskelige omkostninger for de involverede personer og deres pårørende som store økonomiske omkostninger for samfundet. Det er derfor vigtigt at følge udviklingen i forekomsten af uheld for at kunne målrette trafiksikkerhedsarbejdet, så antallet af uheld reduceres.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

 • Antallet af dræbte og tilskadekomne ved færdselsuheld på vejnettet i Norddjurs Kommune skal nedbringes i tråd med de nationale målsætninger fastsat i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for perioden 2013-2020.

Redegørelse

Antallet af uheld på stats- og kommunevejene i Norddjurs Kommune har generelt været faldende fra 136 registrerede ulykker med 88 personskader til følge i 1998 til 69 registrerede ulykker med 34 personskader til følge i 2015. I gennemsnit sker 3/4 af de registrerede uheld i Norddjurs Kommune på kommunevejene.

Selvom det er positivt, at der er sket et markant fald i antallet af uheld, er der stadig meget arbejde forude. For at kunne målrette trafiksikkerhedsarbejdet i Norddjurs Kommune er der taget udgangspunkt i de nationale målsætninger fra Færdselssikkerhedskommissionen: Antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken skal halveres i 2020 med udgangspunkt i ulykkestallene fra 2010.

For at målet for trafiksikkerheden i Norddjurs Kommune kan opfyldes, er det besluttet at fokusere trafiksikkerhedsarbejdet på en række indsatsområder. Indsatsområderne er udvalgt, fordi forekomsten af de pågældende uheldstyper er høj, fordi de pågældende uheldstyper har en høj alvorlighedsgrad, eller fordi det drejer sig om persongrupper, der har vist sig særligt udsatte i trafikken:

 • Høj hastighed. Fart er en medvirkende årsag til rigtig mange ulykker, og højere fart medfører mere alvorlige ulykker. 41 % af alle dødsulykker på danske veje kan relateres til for høj hastighed.
 • Spiritusuheld. Spiritus er involveret i ca. hver tredje uheld på kommunevejene i Norddjurs Kommune, hvilket ligger over landsgennemsnittet. Det er fundet, at især unge bilister og knallertførere har været impliceret i spiritusuheld.
 • Uopmærksomhed. Ved 38 % af alle dødsulykker på danske veje er uopmærksomhed vurderet til at have været en medvirkende årsag til ulykken.
 • Uheld i landområder. Hovedparten af uheldene har karakter af eneuheld på lige vejstrækninger eller i kurver, hvor trafikanten mister herredømmet over køretøjet og kører af kørebanen med fare for at kollidere med faste genstande langs vejen. Mødeuheld, som dækker over frontalkollisioner og overhalingsuheld, er også en stor del af statistikken. Høj hastighed er ofte en afgørende faktor for uheld i landområder, og uheldene har derfor ofte en alvorlig karakter.
 • Uheld med unge bilister. Disse er overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det er fundet, at især unge mænd i alderen 18-24 er mere udsatte i trafikken.
  Uheld med bløde trafikanter i byområder. Der er registreret en særlig høj andel af personskadeuheld med cyklister og knallert-30, hvor skadesgraden er meget høj.
 • Uheldsbelastede lokaliteter. Ved en uheldsanalyse, kommunen fik foretaget i 2009, blev der identificeret 2 uheldsbelastede kryds og 1 uheldsbelastet strækning på kommunevejene i Norddjurs Kommune. Derudover blev 6 øvrige lokaliteter identificeret som værende kryds eller strækninger med mange uheld, selvom lokaliteterne ikke opfyldte kriterierne for at være uheldsbelastede.

Initiativer i planperioden

Norddjurs Kommune vil i planperioden:

 • Fokusere trafiksikkerhedsarbejdet både på fysiske ændringer af vejene og på påvirkning af trafikantadfærd gennem kampagneaktiviteter og information.
 • Implementere trafiksikkerhedstiltag ud fra en prioritering af, hvor der skabes mest trafiksikkerhed for pengene.
 • Foretage en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af projekter ved alle nyanlæg eller ombygninger af veje og stier, inden de gennemføres. Større projekter skal gennemgå en trafiksikkerhedsrevision.
 • Søge et tæt samarbejde med skoler og institutioner samt med politi og andre myndigheder.

Trafiksikkerhedsarbejdet beskrives nærmere i kommunens trafiksikkerhedsplan.