Spildevand

Målene for vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande vil fremover blive fastsat i de statslige vandplaner og vandområdeplaner. Planerne vil således også danne rammen for kommunens fremtidige spildevandsplanlægning. Norddjurs Kommunes nuværende spildevandsplan ses her.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Påvirkningerne fra udledning af spildevand til vandløb, søer og kystvande skal begrænses mest muligt.

Retningslinjer

  1. Kommunens spildevandsplan skal sikre, at der sker den nødvendige beskyttelse af grundvandet, og at udledninger af spildevand og overfladevand ikke er til hinder for, at de gældende miljømål for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes.
  2. Spildevandsplanlægningen skal sikre en tilfredsstillende badevandskvalitet med henblik på at kunne opnå Blå Flag ved kommunens strande.

Redegørelse

Vandselskabet AquaDjurs A/S står for driften af det kollektive spildevandsanlæg i Norddjurs Kommune. AquaDjurs har i samarbejde med spildevandsselskabet i Syddjurs udarbejdet en vision for spildevandshåndteringen på Djursland. Den overordnede vision er, at på Djursland vil man håndtere regnvand lokalt, lede renset spildevand til Kattegat og gøre det samfundsøkonomisk optimalt.

Visionen for fremtiden betyder:

  • At der samarbejdes på Djursland i en fælles indsats for at opnå helhedsorienterede og samfundsøkonomiske løsninger på håndteringen af spildevand
  • At regn- og spildevand separeres, og regnvand ledes til dets naturlige vandopland, og renset spildevand ledes til Kattegat. Derved medvirkes der til at beskytte Djurslands sårbare vandløb, søer og kystvande og til at forbedre badevandskvaliteten.
  • I samspil med offentlige og private aktører arbejder spildevandsselskabet for miljø- og klimarigtige løsninger.

Visionen vil medvirke til at formindske spildevandspåvirkningen af de lokale vandområder til gavn for mennesker og natur.

Spildevand er ud over afløbsvand fra rensningsanlæg også afløb fra spredt bebyggelse, særskilte afløb fra virksomheder og regnbetingede afløb fra blandt andet veje og andre befæstede arealer.

Retningslinjerne i kommuneplanen skal sammen med de statslige vandområdeplaner danne grundlag for den fremtidige spildevandsplanlægning i kommunen.

I de vandområder, hvor det er konstateret, at miljømålet ikke kan opfyldes som følge af spildevandsudledninger, kan det i statens vandområdeplaner besluttes, at der skal gennemføres forbedret spildevandsrensning, eller at håndteringen af spildevand eller regnvand skal ændres.