Holbæk

Holbæk har cirka 250 indbyggere. Byen ligger omgivet af marker i den nordvestlige del af kommunen og er en klyngelandsby med veje, der fører til de omkringliggende mindre landsbyer.

Der er byggemodnede grunde til parcelhuse på Vanghavevej, som ejes af kommunen.

Planlægningsmæssige forhold

Holbæk er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.