Hevring

Hevring har cirka 120 indbyggere. Karakteren af bebyggelsen i Hevring er meget varieret og åben. Mod vest er byen karakteriseret af tre- og firelængede gårde og mod øst af den mere spredte bebyggelse af gamle husmandssteder og nyere enfamiliehuse.

Planlægningsmæssige forhold

Hevring er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Hevring er en langstrakt landsby med mange "huller" i bebyggelsen. Byen skal bevare sin åbenhed, og der må ikke opføres sluttet bebyggelse tæt ved vejen for at efterligne en traditionel landsby.

Så længe det militære øvelsesterræn er i brug, skal nyopført boligbyggeri støjisoleres, så støjniveauet i sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 dB.