St. Sjørup

Navnet St. Sjørup kommer fra søen, som ligger midt i byen. St. Sjørup har 50 husstande og cirka 100 beboere. Byen er kendt for sit store sommerhusområde ud mod Kattegatkysten.

Den frie adgang til størstedelen af søens bredder er bevaret. Kun en mindre strækning langs søens vestlige bred er privatiseret. Rundt om søen er en bræmme af græs, som kan anvendes som rekreativt område.

Umiddelbart nord for St. Sjørup ligger herregården Estruplund, der er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

Planlægningsmæssige forhold

St. Sjørup er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Søens nære arealer skal friholdes for bebyggelse.