Selkær

Selkær ligger cirka 1,5 km syd for Glesborg på den vestlige side af Kastbjergvej.

Selkær har cirka 40 indbyggere, og byens bebyggelser består af enfamiliehuse og gårde, primært centreret omkring den gennemgående vej.

Planlægningsmæssige forhold

Selkær er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.