Turisme og friluftsliv

Kyststrækningen og adgangen til naturen er Norddjurs Kommunes væsentligste ressourcer i forhold til bosætning og turismeudvikling og rummer et stort potentiale for videreudvikling. Turisterhvervet er et af Norddjurs Kommunes væsentligste erhverv, og gæster i området er med til at understøtte servicefaciliteter langs kysten og bidrager til opretholdelsen af en varieret detailhandel i byerne.

Turismestrategien ”Vækst gennem oplevelser” tager udgangspunkt i en fælles turismestrategi for hele Djursland og omfatter initiativer inden for de tre hovedområder:

  • Afsætning og synliggørelse af Djurslands ferieoplevelser
  • Udvikling af ferieområdet Djursland
  • Gæsteservice, samarbejde og organisering på Djursland.


Djurslands beliggenhed tæt på Aarhus giver rig mulighed for turismeudvikling i samarbejde med Business Region Aarhus, og Norddjurs kan med sin rige og varierede natur og kyststrækning tilbyde plads til oplevelse og udfoldelse for friluftsliv og turisme.

Særligt fokus er rettet mod udvikling af Naturpark Randers Fjord, Fjellerup, Bønnerup og Grenaa. Pleje og udvikling af de rekreative områder skal sikre den oplevelsesrigdom, der ligger i naturen og adgang til havet. Der skal være plads til naturoplevelser, fysisk udfoldelse, ophold og leg. For at sikre den fornødne planlægning og indsats er der udarbejdet en natur- og friluftsstrategi, der overordnet beskriver, hvilke elementer der fremover skal arbejdes med for at styrke borgernes sundhed, adgang til naturen og interesse for at dyrke friluftslivet.

Der skal arbejdes på, at Norddjurs Kommune bindes sammen af grønne bånd, der lader byernes grønne områder glide over i bynær natur og store sammenhængende naturområder som skove, enge, strande og vandløb til gavn for både mennesker og dyr.

Primær prioritering er på udvikling af projektet Strandliv – Fjellerup Strand, som er udvalgt til nationalt forsøgsprojekt med leg, tilgængelighed, ophold og aktivitet langs kysten som tema.

Natur- og friluftspolitik

Centrale hovedemner i friluftspolitikken er:

  • Beskyttelse af naturen
  • Adgang til naturen
  • Bynære rekreative områder
  • Formidling og profilering af naturen
  • Highlights, usynlige perler og unikke steder
  • Samarbejde og partnerskaber.


For at skabe sammenhæng med omgivelserne er natur- og friluftspolitikken udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Norddjurs Kommune, private lodsejere, relevante interesseorganisationer og Syddjurs og Randers Kommuner.

Anholt er en særlig naturoplevelse som Nordeuropas største ørken. Øen tiltrækker gæster, som vil opleve den uforstyrrethed og uberørthed med en helt speciel fauna og flora, der ikke findes andre steder i Danmark.