Revn

Revn ligger ved Kolindsunds sydkanal cirka 6 km sydvest for Grenaa. Bebyggelsen består primært af gårde. Der er cirka 15 ejendomme i landsbyen og cirka 45 indbyggere.

Planlægningsmæssige forhold

Revn er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.