Kultur og fritid

Forskellighed og mangfoldighed er centrale kulturpolitiske værdier, som kommer til udtryk i en lang række forenings- og kulturtilbud, aktiviteter og projekter.

Visionen er, at kultur og fritid skal give indlevelse – udfoldelse og oplevelse i krop og sjæl, og at borgerne inddrages og er med, når beslutninger tages.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Fortsætte kommunens traditioner for at støtte og styrke et robust og mangfoldigt foreningsliv.
  • Tilgængelighed til naturen for besøgende styrkes ved hjælp af stier, opholdssteder, parkeringsfaciliteter og formidling.
  • Understøtte initiativer, der går nye veje, når kulturaktiviteter skal udvikles og alliancer indgås.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtager i marts 2017 visioner og mål til to nye politikker for 2017-2020, en kunst- og kulturpolitik samt en idræts- og fritidspolitik, og i forlængelse heraf beskrives en række indsatsområder.

De to politikker lægger vægt på, at kunst, kultur, idræt og fritid er for alle kommunens borgere og samtidig også et tilbud til turister og besøgende.

Større centrale tilbud som idrætscentre og kulturhuse placeres således i Grenaa og Auning, mens de øvrige byer og landsbyer tilgodeses med mindre idrætsfaciliteter og samlingssteder. Norddjurs Biblioteker har hovedafdelingen i Grenaa og opererer desuden med tre lokalbiblioteker i Auning, Ørum og Ørsted.

En række markante huse er omdrejningspunkter for oplevelse og udfoldelse, når det gælder musik, kunst, teater, idræt, udstilling, formidling og læring, ligesom der er museer, der formidler historie og kulturarv.

Foreningerne er grundlaget for fritids- og idrætsaktiviteter i næsten alle døgnets 24 timer.

Der er en bred vifte af tilbud til kommunens borgere, så de fleste ønsker om aktiviteter kan opfyldes.

Samvirker på idræts-, spejder-, arkiv-, aftenskole- og kulturområdet er væsentlige samarbejdspartnere for kommunen.

Byrum og grønne områder udvikles til møde- og aktivitetssteder. Norddjurs Kommune sikrer mulighed for aktivitet, kreativitet og bevægelse ved at skabe byrum i forbindelse med etablering af nye boligområder. Der sikres samtidig en bedre udnyttelse af eksisterende byrum og grønne områder med henblik på at skabe rammer og plads til udfoldelse. Dette medvirker samtidig til at skabe uforpligtende socialt samvær.

Der er vedtaget en ungdomspolitik.

Initiativer i planperioden

  • Havne- og kystmiljøerne i Norddjurs Kommune er attraktive oplevelses- og rekreationsområder. Norddjurs Kommune vil styrke områderne med nye typer kultur- og fritidsaktiviteter, som udvikles i samarbejde med lokalområdernes virksomheder, foreninger og borgergrupper. Norddjurs Kommune sikrer, at der i forbindelse med udvikling af havneområder medtænkes mulige kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Norddjurs Kommune vil sikre mulighed for adgang til mødesteder til fritids- og kulturformål i byer, landsbyer og på landet. Det tilstræbes, at bygninger og det åbne rum udnyttes optimalt, og at de kan skabe inspirerende betingelser for et øget aktivitetsniveau.
  • Kommunalbestyrelsen har vedtaget en biblioteksplan for biblioteksstrukturen. Strukturen giver mulighed for benyttelse af bibliotekerne som samlingssteder for kommunens kulturliv, ligesom Borgerservice også udøver sit virke fra bibliotekerne. Denne funktion fremmes mest muligt til gavn for borgere, organisationer og foreninger.