Naturkvalitet

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Naturindholdet i kommunens naturområder respekteres, bevares og udvikles.

Retningslinjer

  1. Naturområder som heder, overdrev, enge, strandenge, moser og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal bevares. Naturindholdet skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning. Prioritering af indsatsen sker efter områdernes A-, B- eller C-målsætning.
  2. Tilstanden af naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, må ikke ændres. I særlige tilfælde, og efter en konkret vurdering, kan der tillades en ændring af et naturområdes nuværende tilstand efter kommunens administrationspraksis for A-, B- eller C-målsatte naturområder.

Redegørelse

Retningslinjerne skal sikre, at biodiversiteten og kvaliteten af levesteder for vilde dyr og planter bevares, forbedres og genskabes. Det er vigtigt at sikre bevarelsen af natur, der allerede har en stor mangfoldighed og god kvalitet. En del af denne bevarelse er at forbedre områder, der støder op til de vigtige naturområder.

Med Naturkvalitetsplan 2017 beskrives retningslinjerne for kommunens administration på naturområdet, og hvordan den beskyttede natur skal bevares og udvikles. Den beskyttede natur er målsat i tre kategorier (A, B, C) afhængigt af de enkelte områders kvalitet og potentiale for udvikling.

Naturområdernes målsætninger anvendes blandt andet ved behandling af ansøgninger om dispensationer fra naturbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelser, VVM-sager og ved prioriteringer af naturpleje. Naturområdernes målsætning (A, B, C) vil være udslagsgivende for, hvorvidt der kan tillades eventuelle ændringer. Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til aktiviteter, der vil kunne forhindre, at målsætningen opfyldes.

Målsætningerne tildeles på baggrund af besigtigelser og vurderinger af de enkelte områders naturtilstand.

A-målsætning – høj

Der er tale om naturområder med et særligt godt biologisk naturindhold eller potentiale til et særligt godt naturindhold. Anvendelse af områderne er restriktive, og der vil kun gives tilladelse til indgreb, som bevarer eller forbedrer naturtypen, og kun i særlige tilfælde. Naturtypen skal sikres gennem plejeforanstaltninger.

A-målsætningen gives til naturområder:

  • Som er særligt typiske for naturtypen (med høj naturtilstand eller særligt værdifuldt naturområde).
  • Som er karakteristiske for naturtypen, og hvor der er gode muligheder for, at områderne kan udvikle sig til at blive særligt typiske og med god naturtilstand.
  • Som er kortlagte som habitatnatur inden for Natura 2000-områder.
  • Som indeholder sjældne, rødlistede arter eller strengt beskyttede arter, der har behov for en særlig indsats.

B-målsætning – generel

Der er tale om naturområder, der har et godt biologisk naturindhold eller potentiale til et godt naturindhold. Der vil kun gives tilladelse til mindre indgreb, der hovedsageligt bevarer eller forbedrer naturtypen. Mindre ændringer fra én naturtype til en anden vil eventuelt kunne tillades, såfremt dette øger områdets samlede værdi som levested for vilde dyr og planter. Naturtypen skal sikres gennem plejeforanstaltninger.

B-målsætningen gives til naturområder:

  • Som er karakteristisk for naturtypen med moderat naturtilstand, og hvor der er gode muligheder for, at områderne på sigt kan udvikle sig til mere værdifulde områder.

C–målsætning – lav

Der er tale om naturområder, der har et naturindhold, men af en lavere biologisk kvalitet. Indgreb vil i visse tilfælde tillades, selv om det vil ændre naturtypen. Hel eller delvis opdyrkning vil normalt ikke blive tilladt, da det forringer naturindholdet.

C-målsætningen gives til naturområder:

  • Som har et beskedent naturindhold (med ringe eller dårlig naturtilstand).
  • Hvor der er ringe muligheder for udvikling af karakteristisk natur inden for en kortere årrække.

Tilstandsvurdering

Et naturområdes målsætning vil afhænge af områdets fysiske, kemiske, geologiske, hydrologiske, landskabsmæssige og biologiske forhold samt af områdets driftshistorie. Derfor vil et naturområde som udgangspunkt have en rimelig stationær målsætning, der udtrykker det potentiale, naturområdet har.

Et naturområdes værdisætning, der udtrykker naturområdets aktuelle naturindhold/-værdi, kan variere og afhænger af områdets aktuelle tilstand. Ved at sammenholde naturområders mål- og værdisætning kan man derfor se, om området lever op til sin målsætning, og vurdere, om der er behov for en yderligere indsats.

Retningslinjerne omfatter ikke målsætning for vandløb og søer større end 10.000 m², idet planlægningen for disse vandområder er omfattet af statens vandplaner og kommunens vandhandleplaner.