Støj

Støjgener bør undgås ved at adskille støjende aktiviteter og støjfølsomme aktiviteter.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Planlægningen skal forebygge konflikter mellem områder udlagt til støjende aktiviteter, herunder støjende fritidsaktiviteter, og støjfølsomme områder.

Retningslinjer

  1. Støjende aktiviteter, for eksempel lufthavne og skydebaner, skal som udgangspunkt adskilles fra støjfølsomme aktiviteter, for eksempel boliger og institutioner.
  2. Inden for støjbelastede områder kan der ikke udlægges areal til støjfølsomme formål, medmindre der sikres et tilfredsstillende støjniveau. Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål.
  3. Ved placering af nye støjfølsomme områder op til virksomheder og erhvervsområder og ved placering af virksomheder og erhvervsområder op til støjfølsomme områder må støjbelastningen i de enkelte områder ikke overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
  4. Nye skydebaner og større motorsportsbaner kan kun etableres, hvis det ud fra en samlet planmæssig vurdering skønnes at medføre miljømæssige forbedringer i kommunen som helhed.

Redegørelse

Retningslinjerne sigter på at sikre et tilfredsstillende støjniveau i overensstemmelse med de til enhver tid foreliggende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Det forudsættes således, at de vejledende støjgrænseværdier danner grundlag for arealudlægning og enkeltsagsbehandling.

Problemer som følge af etablering af støjende virksomhed eller lignende forudsættes generelt løst efter miljøbeskyttelseslovens regler. En undtagelse er dog problemer med støj fra veje, jernbaner og lignende, som ikke er omfattet af miljøbeskyttelsesloven.

Gennem planlægningen og administrationen af enkeltsager skal det derfor sikres, at støjbelastede arealer, herunder arealer, der må forventes at blive støjbelastet som følge af planlagte aktiviteter, ikke overgår til støjfølsomme formål som eksempelvis boligformål. Det kan blandt andet ske ved hjælp af renere teknologi.

Formålet med retningslinjerne er at undgå, at støjbelastede arealer overgår til støjfølsom anvendelse. Dette skal sikres såvel i lokalplanlægningen som i forbindelse med enkelttilladelser efter planlovens landzonebestemmelser og byggeloven. Tilsvarende skal det gennem lokalplanlægningen sikres, at støjbelastede arealer i byzone og sommerhusområder ikke inddrages til støjfølsomme formål. Ved områder til støjfølsomme formål forstås eksempelvis boligområder, feriebyer, campingpladser, kolonihaver, sommerhusbebyggelser og rekreative områder. Rekreative områder kan undtages bestemmelsen, såfremt de i kraft af deres anvendelse/karakter reelt ikke vurderes at være støjfølsomme. Ved støjbelastede områder forstås såvel områder, der er belastet med støj fra eksisterende aktiviteter (fx virksomheder, infrastruktur og støjende fritidsaktiviteter), som områder, der må forventes at blive belastet med støj fra aktiviteter, som ifølge planlægningen kan placeres i nærliggende områder.

Retningslinjerne er ikke til hinder for udlægning af arealer i overensstemmelse med den anvendelse, der allerede rent faktisk finder sted, fx udarbejdelse af en lokalplan for et allerede udbygget område, hvor lokalplanen har som væsentligste formål at fastholde den bestående anvendelse og bebyggelsens omfang. Vedrørende støj fra eksisterende virksomheder må der tages udgangspunkt i foreliggende miljøgodkendelser. I forhold til boliger i det åbne land er der ofte fastlagt støjgrænseværdier som for "blandet bolig og erhverv", idet grænseværdien dog skal være overholdt ved selve boligen og dens opholdsarealer – og ikke nødvendigvis ved naboskel. Det kan betyde, at en virksomhed i det åbne land reelt har miljøgodkendelse til et højere støjniveau mellem virksomhed og nabo, end hvis virksomheden lå i byzone.

Ved nybyggerier i Hevring, St. Sjørup og Lystrup Strand skal der vælges lydisolerende bygningsdele, som sikrer, at støjniveauet indendørs ikke overstiger 30 dB(A) i sove- og opholdsrum. Dette er gældende, indtil der er beregnet et nyt støjkonsekvensområde om Hevringlejrens skydeterræn.

Forsvarets og hjemmeværnets anlæg

De skydebaner, som i dag benyttes af forsvaret og hjemmeværnet, og støjkonsekvensområder kan ses på nedenstående kort. Hevringlejrens støjkonsekvensområde er kun vejledende, idet aktiviteterne i lejren har ændret sig siden seneste beregning.
Kort med skydebaner og støjkonsekvensområder

Fritidsaktiviteter

Bestemmelsen vedrørende fritidsaktiviteter har til formål at sikre, at etablering af nye anlæg ud over at overholde de vejledende støjgrænser medfører miljømæssige forbedringer. En samlet reduktion af den miljømæssige belastning kan ske ved at samle aktiviteterne på de miljømæssigt bedst beliggende baner.

Nye anlæg til afløsning af eksisterende anlæg kan ofte med fordel søges etableret på arealer, der i forvejen er miljøbelastede, og hvor udviklingen på de omgivende arealer derfor er sket under hensyntagen til denne støjbelastning.

Infrastruktur

Ovenstående retningslinjer omfatter også støj fra veje, Grenaabanen, flyvepladser og færger.

Problemer vedrørende støj fra infrastruktur skal så vidt muligt søges løst gennem planlægning. Ved lokalisering af nye veje, jernbaner og lignende bør det derfor tilstræbes ved hjælp af afstand eller støjafskærmning, at de vejledende grænseværdier for støjbelastningen af omkringliggende områder kan overholdes.