Natura 2000-områder

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Forbedre vilkårene for de arter og naturtyper, som de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) er udpeget til at beskytte.

Retningslinjer

  1. På baggrund af de statslige Natura 2000-planer udarbejder Norddjurs Kommune kommunale handleplaner, der skal sikre, at Natura 2000-planerne føres ud i livet, og at de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for de enkelte områder, opnår en gunstig bevaringsstatus. Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende.
  2. Der må ikke planlægges eller tillades aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, der kan indebære en risiko for forringelser for de arter eller naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget til at beskytte. Det vil sige, at der ikke må gives tilladelser, dispensationer eller godkendelser til projekter eller planer, medmindre det kan afvises, at planen eller projektet skader Natura 2000-områder.
  3. Uanset ovennævnte kan der planlægges for aktiviteter, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Redegørelse

EF-habitatområder danner, sammen med EF-fuglebeskyttelsesområder, Natura 2000-områderne, der er et net af beskyttede naturområder gennem hele EU. I Danmark kaldes Natura 2000-områderne også for internationale naturbeskyttelsesområder. Formålet er at bevare de naturtyper, planter, fugle og andre dyrearter, som områderne er udpeget til at beskytte. Det er typisk større sammenhængende områder med stor artsrigdom.

EF-habitatdirektivet udpeger habitatområder og har til formål at sikre beskyttelsen af naturtyper samt dyre- og plantearter, som i europæisk sammenhæng anses for truede. Habitatområderne omfatter ofte større landskaber, hvor artsrigdommen er stor. Habitatområderne er i stor udstrækning sammenfaldende med EF-fuglebeskyttelsesområderne. Habitatdirektivet er implementeret i dansk lovgivning i Naturbeskyttelsesloven.

EF-fuglebeskyttelsesdirektivet udpeger fuglebeskyttelsesområder og har til formål at beskytte vilde fuglearters levesteder og vigtige rasteområder. De udpegede beskyttelsesområder er for visse havområder sammenfaldende med såkaldte Ramsar-områder, mens andre typisk omfatter sø- og skovområder.

Norddjurs Kommune har en række naturområder og arter, der er udpeget som Natura 2000-område:

  • Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (den østlige del af Randers Fjord og den vestligste del af nordkysten (N14)
  • Anholt (N46)
  • Eldrup Skov og Løvenholmskovene (N47).

Hertil kommer et område, der udelukkende er marint og ligger ud for nordkysten på Djursland:

  • Aalborg Bugt østlige del (havet ud for nordkysten) (N245).

For hvert Natura 2000-område har staten en Natura 2000-plan og kommunen tilsvarende en Natura 2000-handleplan, der skal sikre ”gunstig bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som de enkelte Natura 2000-områder er udpeget til at beskytte.

Vurderinger af planer og projekter

Kommunen skal vurdere alle planforslag, der enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et Natura 2000-område.

I forbindelse med at kommunen giver tilladelser og dispensationer til små og store projekter, skal den vurdere, om det ansøgte vil kunne påvirke de naturtyper eller arter, som et Natura 2000-områder er udpeget til at bevare.

Kommunen må ikke give tilladelser eller godkendelser til aktiviteter, hvor det ikke kan afvises, at der kan være en væsentlig negativ påvirkning på udpegningsgrundlaget. Dette gælder også, hvis en tidsbegrænset tilladelse skal forlænges, også selvom der søges om tilladelse til uændret at fortsætte en aktivitet. Der henvises i øvrigt til statens planlægning for Natura 2000-områderne.

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside

Naturbeskyttelsesloven

EF-habitatdirektivet

EF-fuglebeskyttelsesdirektivet

Natura 2000-plan

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-områderne