Sundhed

Gode sundhedsvaner grundlægges fra fødslen og skal bevares hele livet. De gode sundhedsvaner er vigtige for børn, unge, voksne og ældres fysiske, psykiske og sociale trivsel samt læring. Derfor skal sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i alle aspekter af borgernes hverdag.Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser kan både være et mål i sig selv og et middel eller en løftestang til at løse andre opgaver i andre dele af den kommunale organisation.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i henhold til sundhedsloven § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis for borgerne og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

Norddjurs Kommune samarbejder med en række eksterne aktører om sundhed. Her kan eksempelvis nævnes samarbejdet med Region Midtjylland og de praktiserende læger. I det regi er også klyngesamarbejdet om hospitalerne, som omfatter regionen, Regionshospitalet i Randers og de fire klyngekommuner: Randers, Syddjurs, Favrskov og Norddjurs Kommuner. Norddjurs Kommune har også etableret et sundhedshus i samarbejde med Region Midtjylland og Regionshospitalet Randers. Derudover samarbejdes der med både idræts-, kultur- og patientforeninger og private virksomheder, ligesom Norddjurs Kommune deltager i en række tværkommunale, regionale og nationale netværk. Endelig er den løbende dialog med borgerne om sundhed særdeles vigtig.

Strategiområder

I sundhedspolitikken er der valgt otte strategiområder. Seks af strategiområderne er valgt ud fra en vurdering af kommunens største sundhedsmæssige udfordringer. Indsatser inden for disse strategiområder er især målrettet borgere, der har behov for hjælp, og udsatte borgere.

Disse strategiområder er:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse hele livet
 • Øget lighed i sundhed
 • Fremme mental sundhed/trivsel
 • Udbygge det nære sundhedsvæsen og reducere behovet for det specialiserede sundhedsvæsen
 • Videreudvikling af patientuddannelse ved kronisk sygdom
 • Fremme det gode arbejdsliv.

To strategiområder er tværgående og en forudsætning for arbejdet med de øvrige strategiområder:

 • Styrke samarbejde og koordination på tværs
 • Fokus på kvalitet og dokumentation.

Sundhed og planlægning

Norddjurs Kommune er omgivet af kyst og fjord og rummer vide skov og naturarealer. Dette miljø spiller en stor rolle for borgernes sundhedstilstand. Nærmiljøet, hvor borgerne bor og arbejder, er centralt, ligesom naturen som sådan giver mulighed for, at mennesker i alle aldre kan udnytte dens ressourcer til at være fysisk aktive, eksempelvis ved at lege, gå, ride og cykle. Derfor synes det oplagt at inddrage naturen og nærmiljøet i måden, hvorpå der tænkes og planlægges sundhedsfremme og forebyggelse.

I forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner med udlægning af nye boligområder udføres en "sundhedsscreening", for eksempel i forhold til udbygning af stier i området eller i forhold til pesticidfri pasning af grønne arealer. Passive fysiske rammer gøres mere aktive, for eksempel gennem udlægning af nye stiområder og udlægning af fælles grønne områder. Adgangen til fjord- og kyststrækninger benyttes som et aktivt element i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Rekreative aktivitetstilbud i de grønne områder videreudvikles. Desuden arbejdes der med at etablere gode cykelstier for at fremme folkesundheden.

Initiativer i planperioden

 • Udvikling af det nære sundhedsvæsen, herunder styrke det tværgående samarbejde.
 • Udvikling af tilbud til udsatte borgere og patienter.
 • Implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der omhandler alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak.