Skovrejsningsområder

Norddjurs Kommune er beriget med store skovområder. I dag er ca. 14.000 ha eller ca. 20 % af kommunens areal dækket af skov. Med kommuneplanen udlægges ca. 14.000 ha til skovrejsning. De udpegede skovrejsningsområder er således de steder, hvor det kan anbefales at rejse ny skov. Ved fuld tilplantning af disse områder vil Norddjurs Kommune være dækket af ca. 40 % skov.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er at:

  • Udpege skovrejsningsområder for at fremme skovtilplantningen og dermed medvirke til statens mål om, at skovlandskaber skal udgøre 20-25 % af landets areal.

Retningslinjer

Skovrejsningsområderne er udpeget, hvor grundvandsressourcen skal beskyttes, hvor bynære friluftsinteresser kan styrkes, eller hvor skov kan fremme den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Redegørelse

Formålet med retningslinjen er at udpege de områder, hvor kommunalbestyrelsen kan anbefale rejsning af ny skov. Skovrejsningsområderne er vist på nedenstående kort:

Skovrejsningsområderne er udpeget efter tre hovedhensyn:

  • Beskyttelse af grundvands- og drikkevandsressourcer.
  • Fremme arealer til bynære friluftsinteresser.
  • Fremme den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Skovrejsningsområderne danner grundlag for statslig skovrejsning og for offentlig støtte til privat skovrejsning.

Statens mål er at fordoble skovlandskaber i Danmark i løbet af 80 til 100 år, så cirka 20-25 % af landets areal i løbet af en trægeneration dækkes af skov. Med skovrejsningsplanlægningen lægges der op til en forøgelse af skovarealet i Norddjurs Kommune. Ønsket om at fremme skovtilplantningen skyldes, at andelen af skov i Danmark har været i tilbagegang i en lang periode.

Hvor der i landskabet er modstridende interesser mellem ønsket skovrejsning pga. grundvandsinteresser og uønsket skovrejsning af hensyn til værdifulde landskaber, er der for hver enkel lokalitet foretaget en konkret interesseafvejning.

Skovrejsningsordningen

Bestemmelser i skovloven giver staten mulighed for at yde tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord. Med skovrejsning menes i denne forbindelse etablering af sluttet skov af højstammede træer. Det er frivilligt at rejse skov og at benytte sig af tilbuddet om offentlig støtte til skovrejsning. Ordningen administreres af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) under Miljøministeriet.

Skove, som anlægges med offentligt tilskud ifølge skovrejsningsordningen, pålægges fredskovspligt.

Udnyttelse til andre formål

Skovrejsningsområderne har ikke karakter af arealreservationer. Før der er sket tilplantning, er udpegning af et skovrejsningsområde således ikke i sig selv til hinder for, at området i stedet anvendes til jordbrugsformål, byudvikling eller for eksempel til vejanlæg efter de regler, der i øvrigt gælder for det åbne land.

Beskyttelse af naturtyper og fortidsminder

Naturbeskyttelseslovens beskyttelse af strande, søer, vandløb, moser, heder, enge, overdrev, strandenge, strandsumpe og fortidsminder og museumslovens beskyttelse af sten- og jorddiger gælder også inden for skovrejsningsområderne.

Henvisninger