Specifik geologisk bevaringsværdi

Områder med specifik geologisk bevaringsværdi omfatter større områder, hvor terrænformerne afspejler landskabets tilblivelsesproces, såvel som mindre lokaliteter, hvor de aflejringer, som landet er opbygget af, er synlige (blotninger). Blotningerne giver en særlig let adgang til oplysninger om de geologiske processer.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er, at:

  • Områder med specifik geologisk bevaringsværdi og kystlandskaberne skal beskyttes.

Retningslinjer

  1. Landskabsformer og blottede profiler mv., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet. Inden for områder med geologiske bevaringsværdier skal hensyn til geologien tillægges særlig stor vægt.
  2. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning mv., som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås i områder med geologiske bevaringsværdier.
  3. Geologisk interessante kystprofiler og profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bør søges friholdt.

Redegørelse

Forståelsen af landets opbygning har samfundsmæssig betydning i forhold til grundvandsbeskyttelse og råstofindvinding. Her kan konkrete og geografisk afgrænsede målinger og data sættes i en større sammenhæng gennem oplysninger, der trækkes ud fra de geologiske profiler og landskaberne.

Herudover vil mange af de landskaber, der geologisk set er de mest interessante, også være områder af stor rekreativ værdi på grund af deres særpræg og skønhed. En del af disse områder er samtidig udpeget som områder af bevaringsværdige landskaber. Udpegningen omfatter både større landskaber og mindre lokaliteter.

Områder med geologiske bevaringsværdier fremgår af nedenstående kort. Ved at klikke i kortet fremkommer links til beskrivelser af forskellige områder.

Henvisninger