Kollektiv trafik

For udviklingen af Norddjurs Kommune er det af afgørende betydning at have en velfungerende kollektiv trafik. Mange borgere i Norddjurs Kommune benytter kollektiv trafik til og fra arbejde, samtidig har Norddjurs mange ind-pendlere til både virksomheder og uddannelsesinstitutioner.I Djurs Mobilitetsstrategi er kollektiv trafik beskrevet som et kerneområde, der skal styrkes gennem en lang række tiltag, som støtter op om letbanen og skaber god sammenhæng og koordinering mellem letbanen, busser og flextrafik. Der etableres bl.a. 7 trafikknudepunkter på Djursland, heraf 3 i Norddjurs Kommune, hvor det bliver nemt og attraktivt at skifte over i kollektiv trafik fra andre transportformer. Der arbejdes for alternativ indretning af busserne og med muligheder for at tage cykler med i letbane og busser. Transporttiden i den kollektive trafik skal være kvalitetstid, ikke spildtid.

Udviklingen af kollektiv trafik i Norddjurs Kommune bliver koordineret på tværs af kommunegrænserne og i tæt samarbejde med Aarhus Letbane, Banedanmark, Midttrafik og Region Midtjylland.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • De kollektive trafiktilbud forbedres.
  • De lokale ruter justeres løbende for at opnå den bedst mulige betjening ud fra en samlet vurdering.
  • Opnå maksimalt udbytte af investeringerne i letbanen og letbanedriften ved tilpasning af busdriften og sammenhængen mellem letbanen og busdriften.
  • Understøtte Djurs Mobilitetsstrategiens tanker om korridorer og knudepunkter for den overordnede kollektive trafik og kombinationsrejser.
  • De samlede ressourcer bruges bedst muligt på tværs af letbane, regionale busser, lokale ruter, flexture, skolebusser og skabe ét sammenhængende tilbud for borgerne.
  • Adgangen til den kollektive trafik og sammenhængen mellem transportformerne styrkes, så det bliver attraktivt at bruge kollektiv trafik.
  • De nuværende færgeforbindelser og sejlfrekvenser fastholdes.

Retningslinjer

  1. Mulighederne for at etablere trafikknudepunkter, herunder adgang til trafikknudepunkter, etablering af ventefaciliteter, p-pendlerpladser etc., skal sikres.

Redegørelse

Et vigtigt formål med fortsat at arbejde for en bedre kollektiv trafik er, at den er med til at mindske trafikbelastningen på vejene og de deraf afledte miljøeffekter og at skabe en større sammenhængskraft mellem de forskellige transportformer.

Busser

Den kollektive bustrafik består af regionale forbindelseslinjer og 28 lokale busruter, der først og fremmest er tilrettelagt, så de kan befordre folkeskole- og ungdomsskoleelever, men er også et tilbud til andre borgere, der måtte ønske det. Busdriften på Djursland er suppleret med en velfungerende flextrafikløsning.

Flextrafik og deleøkonomi

I Djurs Mobilitetsstrategi arbejder Norddjurs, Syddjurs, Midttrafik og Region Midtjylland sammen om at forbedre den kollektive trafik på Djursland vha. flextrafik og deleøkonomi som supplement til bus- og letbanedrift. Dette indgår i udarbejdelsen af Kollektiv Trafikplan Djursland 2018, som parterne i strategien udarbejder fra 2016-2018.

Færger

For færgerne på Randers Fjord er der indgået en aftale med Randers Kommune, som har overtaget driften af færgerne på ruterne Mellerup-Voer og Udbyhøj Syd-Nord. Stena Line står for driften af færgeruten Grenaa-Varberg og Anholtfærgen.

Grenaabanen – den kommende letbane

Grenaabanen er et stort aktiv for hele kommunen, ikke kun den østligste del, hvor der er stationer i Grenaa, og Trustrup samt det nye standsningssted Hessel, der etableres i 2017.

Grenaabanen åbner i oktober 2017 som sidste del af Aarhus Letbanes etape 1, som indebærer elektrificering af Aarhus Nærbane mellem Odder og Grenaa og en ny letbanestrækning fra Aarhus H over Skejby til Lisbjerg og videre til Lystrup med tilkobling til Grenaabanen.

Initiativer i planperioden

Letbanen skaber nye muligheder for Norddjurs Kommune. For at understøtte dette potentiale vil Norddjurs Kommune iværksætte en række projekter/tiltag over den kommende periode bl.a. i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Det vil især være projekter, som flytter rejsende fra privatbilisme over i kombinationer af andre transportmidler, hvor letbanen er rygraden i det sammenhængende transporttilbud.

Følgende projekter indgår i Djurs Mobilitetsstrategis produktkatalog over igangsatte/vedtagne projekter version maj 2016 vedr. kollektiv trafik: Klassifikation af trafikale knudepunkter og stoppesteder, Udvikling og indretning af stationsområderne som trafikknudepunkter, Trafikknudepunkt i Auning, Ny station v. Hessel, Ventefaciliteter på Trustrup Station, Nyt fleksibelt bybussystem i Grenaa.

Følgende projekter indgår i Djurs Mobilitetsstrategis produktkatalog over foreslåede projekter version juni 2016 vedr. kollektiv trafik: Pendlerfaciliteter – Grenaa Station, Niveaufri overgange ved stationer, Forsøg med foldecykler i letbanen og gratis månedskort i en periode, Forsøg med innovativ busindretning, Understøtte delebilsordninger, Tilpasning af busnettet på Djursland (er indeholdt i udarbejdelsen af Kollektiv Trafikplan 2018) og Medarbejdernes mobilitet.

Henvisninger