Gjerrild

Gjerrild har en lang og særegen struktur og en historie og karakter, der godtgør, at der er tale om et bevaringsværdigt kulturmiljø. Den nordvestlige del (Stokkebro) bærer præg af sin fortid som stationsby, mens den sydøstlige del (Gjerrild) præges af landbrugsejendomme. Byens indbyggertal er cirka 450.

Byens offentlige service omfatter egnsarkiv og børnehave. Desuden er der en friskole og en efterskole. Råderetten over det nedlagte bibliotek er overdraget til beboerforeningen, der arbejder på at anvende bygningen til gavn for lokalområdet. På grund af nærheden til god badestrand, et stort sommerhusområde og en campingplads er der basis for dagligvarehandel. Desuden er der kro med overnatningsmuligheder og vandrehjem. Sostrup Slot ligger vest for byen, som er omkranset af skov på to sider. Slottet er i 2015 åbnet med restaurant og kursusfaciliteter.

Planlægningsmæssige forhold

Gjerrild er en landsby med enkelte byzoneområder. Enkelte områder i byen er inddraget i byzone i forbindelse med vedtagne lokalplaner. Der er udlagt nye boligområder ved Marshøj i den nordlige del af Stokkebro og Rimstibakken i den sydøstlige del af Gjerrild. Dette område, der ejes af Norddjurs Kommune, er byggemodnet og klar til salg. I samme område ligger et areal, som endnu ikke er byggemodnet.

Der er lokalplanlagt areal til storparceller i midten af Gjerrild by og kommuneplanlagt areal i den nordvestlige del af byen til storparceller. Begge arealer er i privat eje.

Der er ikke udlagt arealer til erhvervsformål i Gjerrild, men den eksisterende del af Gjerrild by er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål. Det betyder, at det er muligt at etablere mindre erhvervs- og håndværksvirksomheder inden for eksisterende byafgrænsning.

Gjerrild er en tidligere stationsby med et bevaringsværdigt stationsmiljø. Gjerrild og Stokkebro er registreret som bevaringsværdigt kulturmiljø.