Vivild


Vivild er en af de større netværksbyer med cirka 840 indbyggere. Her er både offentlig og privat service.

I byen er der tandlægeklinik, lægehus, folkeskole til og med 6. klasse og børnehave, som tilsammen udgør Vivild Børneby, idrætsanlæg og idrætshal. Der er desuden en dagligvarebutik, øvrige butikker til områdets daglige forsyning og pengeinstitutter.

Langhøjskolen huser det lokalhistoriske arkiv, som har en stor samling af lokalhistoriske effekter. Der er et aktivt foreningsliv gennem byens borger- og handelsstandsforening og idrætsforening.

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole har til huse midt i byen. De mange unge mennesker bidrager med liv i byen. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole har senest anlagt kunstgræsbane på "Det gamle Stadion" midt i byen. Kunstgræsbanen er til gavn for både skolen og lokalområdets idrætsforeninger.

Byen er vokset markant i de seneste 30 år, idet der mod både syd og øst er opført mange nye boliger. Boligerne mod øst er primært tæt-lav boligbebyggelse, som er velegnede som boliger for ældre.

Byen har flere fremstillingsvirksomheder.

Planlægningsmæssige forhold

Vivild ligger i byzone. I 2006 blev der udlagt areal til storparceller. Arealet ligger i den sydlige del af Vivild og danner en naturlig afgrænsning mod landbrugslandet.

Der er desuden mulighed for boligbebyggelse i den sydlige del af byen og midt i byen, hvor der tidligere har været en korn- og foderstofvirksomhed. Arealet midt i byen er delvis lokalplanlagt, men ikke byggemodnet. Der er desuden en ubebygget grund i umiddelbar forbindelse med idrætsanlægget, som enten sammen med idrætsanlægget eller som et selvstændigt areal kan lokalplanlægges og anvendes til boligformål.

Der er udlagt erhvervsområde i den nordlige del af byen ved Nørregade, hvor der endnu er ledige byggegrunde.