Øster Alling

Øster Alling ligger 5 km sydvest for Auning. Der er cirka 320 indbyggere i byen.

Planlægningsmæssige forhold

Øster Alling er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Der er lokalplanlagt for nyt boligområde med plads til 8-10 boliger.

Der er udarbejdet landsbybeskrivelse for Øster og Vester Alling, der beskriver byernes kulturhistorie og udvikling frem til i dag.