Lyngby


Lyngby har cirka 380 indbyggere. Byen har en profil som mindre landsby tæt ved Trustrup, hvor der er boligområder og enkelte gårde. Lyngby betragtes som en del af Bybånd Øst pga. sin tætte tilknytning til Trustrup, og det forventes derfor, at byen også vil drage nytte af letbanen og den udvikling, det forventes, at den vil medføre.

Der er en dagligvarebutik og et forsamlingshus i byen. Mellem Lyngby og Trustrup ligger Toubroskolen. Bebyggelsen i landsbyen afspejler udviklingen med seminarium, højskole, husmandsskole med videre.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at

  • Lyngby udvikles som en del af Bybånd Øst.


Planlægningsmæssige forhold

Lyngby er udlagt som byzone, hvor der kan foregå en vis vækst. Den fortsatte byudvikling i Lyngby er sikret i kraft af restrummeligheden inden for de boligområder, der er udlagt.

I sager om nedrivninger, ombygninger, anlægsarbejder og nybyggeri skal der i videst muligt omfang tages hensyn til de kulturhistoriske spor, så de væsentlige træk i byens udvikling bevares for eftertiden.