Højspændingsanlæg

Retningslinjen for højspændingsanlæg vedrører anlæg, som kan have regional betydning, det vil sige i almindelighed anlæg, som kan løbe igennem flere kommuner.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Medvirke til, at udbygning med højspændingsanlæg kan ske under størst mulig hensyntagen til landskabet, de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt. Samtidig vil kommunalbestyrelsen medvirke til, at eksisterende luftledninger kabellægges.

Retningslinjer

  1. Tekniske strækningsanlæg skal placeres sådan, at rådighedsindskrænkninger i omgivelserne og påvirkninger i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt.

Redegørelse

Der blev i 2008 indgået energiaftale om principperne for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark.

Udbygningen skal tilrettelægges i en balance mellem hensynene til forsyningssikkerhed, udbygning med vedvarende energi, økonomi, miljø og elmarkedets funktion og skal ske under hensyntagen til landskabelige effekter.

Elanlæg er sikret ved tinglyst deklaration. Om der planlægges skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder (grave-/interesseområde), biogasanlæg, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder, terrænregulering eller lignende, skal det gøres i overensstemmelse med gældende tinglyst deklaration. Det betyder, at der indenfor en given afstand til luftledninger/jordkabler, ikke uden meddelt dispensation, kan etableres anlæg af nogen art, herunder beplantning, eller foretages terrænændringer.

Havvindmølleparken ved Anholt

Havvindmølleparken ved Anholt er en del af energiaftalen fra 2008. Den 400 MW store vindmøllepark stod færdig i 2013 og leverer strøm svarende til 400.000 husstandes årlige elforbrug.

Elektriciteten fra vindmølleparken er ført i land via et søkabel. På landjorden er anlagt en kabelstation og et kabel, som løber via Norddjurs, Syddjurs og Aarhus Kommuner og er tilsluttet eltransmissionsnettet ved Trige.

Henvisninger