Strækningsanlæg

Retningslinjen for strækningsanlæg vedrører anlæg, som har regional betydning, det vil sige i almindelighed anlæg, som løber igennem flere kommuner. Strækningsanlæg er eksempelvis højspændingsledninger, veje, jernbaner, naturgasledninger, spildevandsledninger, fjernvarmeledninger og olieforsyningsledninger.

Retningslinjer

  1. Tekniske strækningsanlæg skal placeres sådan, at rådighedsindskrænkninger i omgivelserne og påvirkninger i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt.

Redegørelse

For disse anlæg gælder det, at de i sig selv kun beslaglægger et begrænset areal, men kan påvirke omgivelserne i stor afstand.

Dertil kommer, at tilhørende deklarationsarealer (for eksempel byggelinjer og sikkerhedszoner) betyder, at der skal reserveres større arealer til de pågældende anlæg.

Ønskes anlæggene placeret inden for en radius af 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner, skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse høres.

Anlæg på 100 m og højere skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen. Inden opstilling skal der være udstedt en attest om, at den hindring, anlægget udgør, ikke skønnes at udgøre en fare for flyvesikkerheden.

Henvisninger