Økologiske forbindelser

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Sikre og udbygge økologiske forbindelser og hermed skabe og opretholde ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge og spredningskorridorer for vilde dyr og planter uden væsentlige spærringer.

Retningslinjer

  1. Inden for økologiske forbindelser skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres.
  2. Økologiske forbindelser skal søges friholdt for byudvikling, tekniske anlæg og lignende.
  3. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer økologiske forbindelser, skal anlæggene indrettes med passende faunapassager, så plante- og dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige eksisterende spærringer i spredningskorridorer skal der sikres passagemulighed. Dette gøres normalt ved anlægning af faunapassager eller lignende.
  4. Vandløb skal, som økologisk forbindelse for insekter og andre vandlevende organismer, holdes fri for store og mindre spærringer, da disse afholder dyrene fra at spredes.

Redegørelse

Økologiske forbindelser er eksisterende naturområder eller naturlignende arealer, som skaber sammenhæng mellem større naturområder og giver mulighed for, at vilde dyr og planter kan spredes eller vandre mellem disse områder. De økologiske forbindelser kan fx bestå af vandløbssystemer (vandløb, søer, fjorde, vandløbsnære arealer), våde naturtyper (enge, moser, sumpe, sumpskove), tørre naturtyper (heder, overdrev), kystnære naturtyper (strandenge, klitter, klitheder, kystskrænter), træbevoksede naturtyper (skovbryn, løvskove, skrænteskove, læhegn), andre åbne arealer (ekstensivt drevne græsningsarealer, brede vejrabatter), landskabsstrøg med en høj tæthed af levesteder for bestemte arter (padder, sommerfugle, sjældne planter og svampe) og rasteområder (trækfugle, strandtudser). Listen over områder, der kan indgå som økologisk forbindelseslinje, er ikke udtømmende.

De økologiske forbindelser skal udbygge sammenhængen mellem små og store naturområder, læhegn, skove og skabe et netværk af større og mindre naturområder, som kan forbinde de eksisterende naturområder med hinanden, og dermed udvikle et alsidigt dyre- og planteliv.

De økologiske forbindelseslinjer og potentielle økologiske forbindelseslinjer indebærer ingen restriktioner for driften. Udpegningen er en målsætning, der kan inspirere lodsejere til en øget indsats for naturen og biodiversiteten. Indsatsen kan hjælpes ved for eksempel diverse støtteordninger.

Spærringer

Spærringer af økologiske forbindelser er typisk større veje og jernbaner, der krydser ådale på dæmninger uden faunapassage gennem vandløbsunderføringen. Det er også opstemninger og rørlægninger i vandløb, der forhindrer, at dyrelivet i vandløbet kan passere frit.

I forbindelse med at der bygges nye veje på tværs af de økologiske forbindelseslinjer, skal der fremover etableres passende faunapassager. Ved vedligeholdelse og udvidelse af eksisterende veje skal det vurderes, om muligheder for faunapassager kan forbedres.

Opstemninger og rørlægninger i vandløb og fjernelse af disse spærringer er omfattet af statens vandområdeplaner og kommunens vandhandleplaner og indsatsplaner.

Kommunens planlægning og administration skal medvirke til at sikre de eksisterende økologiske forbindelser og med tiden udbygge et sammenhængende naturnetværk både internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser.

Henvisninger